İBRAHİM SARIÇAM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM SARIÇAM

1953-2017
Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMRÂÜLESED GAZVESİ
Uhud Gazvesi’nin ertesi günü Kureyş ordusunu takip için gerçekleştirilen gazve (3/625).
HARB (Benî Harb)
Çoğu Hicaz ve Necid bölgelerinde ikamet eden bir Arap kabilesi.
HARB b. ÜMEYYE
Ebû Süfyân’ın babası.
HÂRİS b. ABDÜLMUTTALİB
Abdülmuttalib’in büyük oğlu ve Hz. Muhammed’in amcası.
HARRÂR SEFERİ
Hz. Peygamber’in Kureyşliler’e karşı gönderdiği ilk seriyyelerden biri.
HÂŞİM (Benî Hâşim)
Kureyş kabilesinin Hz. Peygamber’in de mensup olduğu kolu.
HÂŞİM b. ABDÜMENÂF
Hz. Muhammed’in büyük dedesi ve Benî Hâşim’in atası.
HİCÂBE
Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevi.
İBNÜ’l-HADRAMÎ
Hz. Osman’ın Mekke valisi, Muâviye taraftarı.
İBRÂHİM b. MEHDÎ
Me’mûn’un Merv’de oturduğu sırada Bağdat’ta halife ilân edilen Abbâsî hânedanına mensup emîr.
İBRÂHİM b. VELÎD
Emevî halifesi (744).
İCL (Benî İcl)
Bekir b. Vâil kabilesinin bir kolu.
İYÂD (Benî İyâd)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
MUHAMMED b. EŞ‘AS
Emevî kumandanlarından.
MUHÂRİB (Benî Muhârib)
Adnânîler’e mensup bazı kabilelerin adı.
MÜDLİC (Benî Müdlic)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
MÜZEYNE (Benî Müzeyne)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
NECCÂR (Benî Neccâr)
Hazrec kabilesinin bir kolu.
NEHA‘ (Benî Neha‘)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
NİHÂVEND
İran’da tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER