İHSAN FAZLIOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

İHSAN FAZLIOĞLU

Müellif toplam 39 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEBİR
İslâm matematik tarihinde denklemlerin düzenlenme, incelenme ve çözümlenmesine verilen ad.
HABEŞ el-HÂSİB
Astronomi ve matematik bilgini.
HÂRİZMÎ, Muhammed b. Mûsâ
İslâm dünyasında cebir ilminin kurucusu kabul edilen matematikçi, astronom ve coğrafyacı.
HÂZİN, Ebû Ca‘fer
İlk devir matematikçi ve astronomlarından.
HENDESE / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Riyâzî ilimlerin şekil ve cisimler arasındaki ilişkileri inceleyen dalı, geometri.
HESAP / 2. Bölüm: Osmanlılar’da Hesap
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 4. Bölüm: Osmanlılar’da Hesâb-ı Hevâî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 6. Bölüm: Osmanlılar’da Hesâb-ı Hindî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 8. Bölüm: Osmanlılar’da Hesâb-ı Sittînî
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HESAP / 9. Bölüm: Hesap Yöntemleri
Sayıların çeşitli matematik işlemlerindeki kullanımını konu alan ilim.
HUBÛBÎ
Matematikçi, kadı ve fakih.
HULÂSATÜ’l-HİSÂB
Bahâeddin Âmilî’nin (ö. 1031/1662) matematiğe dair eseri.
İBNÜ’l-BENNÂ el-MERRÂKÜŞÎ
Matematikçiliğiyle tanınan çok yönlü âlim.
İBNÜ’l-EKFÂNÎ
Tabip ve çok yönlü âlim.
İBNÜ’l-HÂİM
Matematikçi ve fakih.
İBNÜ’l-HAVVÂM
Matematik âlimi.
KADIZÂDE-i RÛMÎ
Matematikçi ve astronom.
KONEVÎ, Mehmed
Astronomi âlimi ve muvakkit.
KÛŞYÂR b. LEBBÂN
Matematikçi, astronom ve astrolog.
MÂHÂNÎ
Matematik ve astronomi âlimi.
MARDÎNÎ, Cemâleddin
Matematikçi, muvakkit ve mûsikişinas.
MARDÎNÎ, İsmâil b. İbrâhim
Matematik âlimi, fakih.
MEHMED ÂTIF EFENDİ, Kuyucaklızâde
Osmanlı kadısı, matematik ve astronomi âlimi.
MEHMED NÂDİR
Matematikçi, eğitimci ve mütercim.
MESÂHA
Uygulamada arazi ölçümleriyle ilgili olan geometri alt bilim dalı, yer ölçme bilimi.
MÎRİM ÇELEBİ
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi.
MUHAMMED BÂKIR YEZDÎ
Matematikçi-astronom.
MUHAMMED b. EBÜ’L-HAYR
Matematik ve astronomi âlimi, muvakkit.
MUSTAFA b. ALİ el-MUVAKKİT
Osmanlı astronomi âlimi, astrolog ve muvakkit.
MUSTAFA SIDKI
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi, şair.
NESEVÎ, Ali b. Ahmed
Matematikçi ve astronomi âlimi.
NEYRÎZÎ
Matematikçi, astronomi âlimi.
OSMANLILAR / 13. Bölüm: Düşünce Hayatı ve Bilim
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
er-RİSÂLETÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Ali Kuşçu’nun (ö. 879/1474) matematiğe dair eseri.
SÂBİT b. KURRE
Matematik, astronomi, mekanik ve tıp âlimi, filozof ve mütercim.
SEMEV’EL el-MAĞRİBÎ
Matematikçi, tabip.
SEYYİD ALİ PAŞA
Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un ikinci başhocası.
SIBTU’l-MARDÎNÎ
Matematik ve astronomi âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER