KENAN DEMİRAYAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

KENAN DEMİRAYAK

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CİBRÂN HALÎL CİBRÂN
Lübnanlı yazar, şair ve ressam.
HÂRİZMÎ, Ebû Bekir
Arap edip ve şairi.
İBN MÜFERRİĞ
Hiciv şairi.
K‘B b. MA‘DÂN
Arap şairi, hatip ve savaşçı.
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Kâ‘b b. Züheyr’in (ö. 24/645 [?]) Hz. Peygamber’e sunduğu ünlü kasidesi.
el-MAKSÛD
Osmanlı medreselerinde okutulan Arapça sarf kitabı.
MAKSÛR ve MEMDÛD
Sonunda maksûr ve memdûd elif bulunan Arapça kelimelere dair eserlerin ortak adı.
MERÂHU’l-ERVÂH
Ahmed b. Ali b. Mes‘ûd’un (ö. VIII. [XIV.] yüzyılın başları) Arapça sarf kitabı.
el-MU‘CEMÜ’l-VASÎT
Kahire Arap Dil Kurumu tarafından çıkarılan Arapça sözlük.
el-MÜNCİD
Luvîs Ma‘lûf el-Yesûî’nin (ö. 1947) hazırladığı Arapça sözlük.
TAKTΑ / 1. Bölüm
Şiiri tef‘ile, hece ve harflere göre bölümleme anlamında edebiyat terimi.
TUFEYL el-GANEVÎ
Câhiliye devri şairi.
YEZÎD b. DABBE
Emevîler dönemi Şuûbî şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER