« Madde sayfasına git

MURAD IV ile İLİŞKİLİ MADDELER

مراد
Babası
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Annesi
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Kardeşi
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Amcası
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Tahta çıkmasını sağlayan vezir
KEMANKEŞ ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HÂFIZ AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HÜSREV PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
MEHMED PAŞA, Gürcü
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
AHMED PAŞA, Küçük
Osmanlı veziri ve kumandanı.
Veziri
MEHMED PAŞA, Tabanıyassı
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
BAYRAM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Veziri
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
TAYYAR MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Damadı
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Damadı
İBRÂHİM PAŞA, Melek
Osmanlı veziri ve Budin valisi.
Hünkâr imamı
YÛSUF EFENDİ, İmam
İmâm-ı sultânî, şair ve bestekâr.
Tahta çıkmasını sağlayan şeyhülislâm
YAHYÂ EFENDİ, Zekeriyyâzâde
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Osmanlı tarihinde ilk idam edilen şeyhülislâm
AHÎZÂDE HÜSEYİN EFENDİ
İdam edilen ilk Osmanlı şeyhülislâmı.
Tahta çıkışında Eyüp Sultan Türbesi’nde eliyle kılıç kuşandığı kişi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
İdam ettirdiği şeyh
ABAZA ŞEYHİ
Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden, âlim, mutasavvıf.
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
Döneminin devlet adamlarından
SARI ABDULLAH EFENDİ
Reîsülküttâb, Mes̱nevî şârihi, âlim ve sûfî.
Hânende ve musâhibleri arasında yer alan, huzurunda yapılan edebiyat ve mûsiki cemiyetlerinden bahseden kişi
EVLİYA ÇELEBİ
Büyük Türk seyyahı.
Dönemin önde gelen şahsiyetlerinden
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Dönemin önde gelen şahsiyetlerinden
KOÇİ BEY
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’e devlet idaresinde yol göstermek üzere kaleme aldığı risâlelerle ün salmış Osmanlı müellif ve mütefekkiri.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Emriyle döneminin olaylarını anlatan Şehinşahname adlı eseri yazan tarihçi
İBRÂHİM MÜLHEMÎ
Osmanlı tarihçisi, şair.
Dönemin önde gelen şahsiyetlerinden
AZMÎZÂDE MUSTAFA HÂLETÎ
Daha çok rubâîleriyle tanınan divan şairi.
Döneminde ortaya çıkan hareket
KADIZÂDELİLER
XVII. yüzyılda Osmanlılar’da dinî ve içtimaî hareket başlatan vâizler zümresi ve bu harekete verilen ad.
Kadızâdeliler hareketine karşı mücadele eden anlayışın temsilcisi
SİVÂSÎ, Abdülmecid
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolu şeyhlerinden.
Dönemin önde gelen şahsiyetlerinden
VEYSÎ
Daha çok nesriyle tanınan divan şairi.
Döneminin âlimlerinden
ŞİRVÂNÎ, Sadreddinzâde
Osmanlı âlimi.
Döneminde yapılan antlaşma
KASRIŞÎRİN ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Safevîler arasında 1639’da imzalanan ve bugünkü Türkiye-İran doğu sınırını belirleyen antlaşma.
Elçi göndererek Safevîler'e karşı işbirliği teklif eden hükümdar
ŞAH CİHAN
Bâbürlü hükümdarı (1628-1658).
İsyanı bastırılarak kurduğu yönetime son verilen kişi
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Yemen'de Osmanlı hakimiyetine son veren Zeydî imamı
MÜEYYED-BİLLÂH, Muhammed b. Kāsım
Yemen Zeydî imamlarından.
Fethettiği şehir
REVAN
Ermenistan Cumhuriyeti’nin bugün Erivan şeklinde anılan başşehri.
Revan seferi hatırasına yaptırdığı köşk
REVAN KÖŞKÜ
Topkapı Sarayı’nda XVII. yüzyıla ait bir köşk.
Fethettiği şehir
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Bağdat seferi hatırasına yaptırdığı köşk
BAĞDAT KÖŞKÜ
Topkapı Sarayı’nda XVII. yüzyılda yapılmış köşk.
Tamir ettirdiği İmâm-ı Âzam'ın türbesinin bulunduğu yer
ÂZAMİYE KÜLLİYESİ
Bağdat’ta İmâm-ı Âzam’ın kabri etrafında teşekkül eden külliye.
Tamir ettirdiği Abdülkadir-i Geylânî'nin türbesinin bulunduğu yer
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ KÜLLİYESİ
Bağdat’ta Bâbüşşeyh mahallesinde bulunan külliye.
Defnedildiği babası I. Ahmed'in türbesinin bulunduğu yer
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
Şiirlerinden örnekler veren tezkire müellifi
RIZÂ, Seyyid Mehmed
Kendi adıyla anılan tezkiresiyle meşhur Osmanlı müellifi.
Öldürttüğü şair
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Dönemindeki olaylar hakkında şiirler yazan kişi
KAYIKÇI KUL MUSTAFA
XVII. yüzyıl Türk saz şairi.
Döneminde yaşayan şairlerden
NÂİLÎ
Divan şiirinin ve sebk-i Hindî akımının önde gelen isimlerinden.
Nedimleri arasında yer alan şair
SABRÎ
Divan şairi.
Peder diye hitap ettiği döneminin meşhur mûsikişinası
DERVİŞ ÖMER EFENDİ
XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan ünlü Türk mutasavvıfı, hânende ve bestekâr.
Döneminin meşhur mûsikişinaslarından
YÛSUF DEDE EFENDİ
Mevlevî şeyhi, şair, ney ve çeng virtüozu, bestekâr.
Döneminin meşhur mûsikişinaslarından
HÂFIZ KUMRAL
XVII. yüzyılda yaşamış zâkirbaşı, hânende ve bestekâr.
Döneminin meşhur mûsikişinaslarından
DERVİŞ SADÂYÎ
Türk dinî ve din dışı eserler bestekârı.
Döneminin meşhur mûsikişinaslarından
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
Osmanlı tarihçisi, mûsikişinas.
Döneminin meşhur mûsikişinaslarından
HASAN AĞA, Benli
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
Tebriz'den İstanbul'a getirdiği mûsikişinas
MURAD AĞA, Şeştârî
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
Bestelerinin yer aldığı mecmua
MECMÛA-i SÂZ ü SÖZ
Ali Ufkî Bey (ö. 1675 [?]) tarafından derlenen mûsiki antolojisi.
Eserinde bestelerine yer veren kişi
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.