OSMAN SELÂHADDİN DEDE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN SELÂHADDİN DEDE ile İLİŞKİLİ MADDELER

MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Dedesi
SEYYİD EBÛBEKİR DEDE
Mevlevî şeyhi.
Babası
ABDÜLBÂKİ NÂSIR DEDE
Mevlevî şeyhi, mûsikişinas ve şair.
Amcası
ABDÜRRAHİM KÜNHÎ DEDE
Mevlevî şeyhi, bestekâr ve şair.
Amcası
ALİ NUTKÎ DEDE
Mevlevî şeyhi, şair ve bestekâr.
Oğlu
MEHMED CELÂLEDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve tamburî.
Damadı
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE
Mevlevî şeyhi, şair, bestekâr ve ney virtüozu.
Hocası
HOCA HÜSÂMEDDİN
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
Torunu
BAYKARA, Abdülbaki
Mevlevî şeyhi, şair.
Şeyhlik yaptığı tekke
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ
İstanbul’da Mevlânâkapı dışında XVI. yüzyılın sonunda kurulan ve Mevlevî kültürünün gelişiminde önemli yeri olan mevlevîhâne.
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Talebesi
AHMED HÜSÂMEDDİN DEDE
Türk dinî eserler bestekârı, icracı, kudümzen ve şair.
Çağdaşı
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Çağdaşı
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Müridi ve talebesi
BEHLÛL EFENDİ
Türk mûsikisi icracısı ve bestecisi.
Müridi
MÜSTECÂBÎZÂDE İSMET BEY
Servet-i Fünûn topluluğundan önce faaliyet gösteren ara nesil şair ve yazarı.
Müridi
AHMED EFENDİ, Mutafzâde
Zâkir ve dinî eserler bestekârı.
Müridi
HASAN SIRRI EFENDİ
Türk mûsikisi bestekârı, hânende ve hattat.
Müridi
MEHMED ESAD DEDE
Mevlevî şeyhi, mesnevîhan.
Müridi
ŞEREF HANIM
Divan şairi.
Müridi
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Talebesi
ELİF EFENDİ, Hasîrîzâde
Hasîrîzâde Sa‘dî Dergâhı’nın son şeyhi, âlim ve şair.
Tasavvuf anlayışını eleştirdiği kişi
İSHAK EFENDİ, Harputlu
Hıristiyanlık, Bektaşîlik ve Hurûfîlik aleyhindeki eserleriyle tanınan âlim.
Bir dönem başkanlığını yaptığı kurum
MECLİS-i MEŞÂYİH
Tekkeleri denetlemek ve idarî işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan müessese.
Takriz yazdığı eser
TİBYÂNÜ VESÂİLİ’l-HAKĀİḲ
Harîrîzâde’nin (ö. 1882) tarikatlara dair ansiklopedik eseri.
Telifine katkıda bulunduğu eser
DEFTER-i DERVÎŞÂN
XIX. yüzyılın başlarından son şeyhine kadar Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhleri tarafından tutulan tarihî ve biyografik notları ihtiva eden eser.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER