SEBÎÎ, Îsâ b. Yûnus - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEBÎÎ, Îsâ b. Yûnus ile İLİŞKİLİ MADDELER

عيسى بن يونس السبيعي
Dedesi
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
SÜLEYMAN b. TARHÂN
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman
Kûfe kadısı, mutlak müctehid, muhaddis.
Hocası
MA‘MER b. RÂŞİD
Yemen’de hadisi ilk tedvin eden tâbiî, muhaddis ve fakih.
Hocası
MİS‘AR b. KİDÂM
Hadis hâfızı.
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
VELÎD b. MÜSLİM
Şamlı muhaddis.
Öğrencisi
İSMÂİL b. AYYÂŞ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
BAKIYYE b. VELÎD
Muhaddis.
Öğrencisi
İBN VEHB
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden, fakih ve muhaddis.
Öğrencisi
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Öğrencisi
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Öğrencisi
ASBAĞ b. FEREC
Mısırlı muhaddis ve Mâlikî fakihi.
Öğrencisi
NUAYM b. HAMMÂD
Hadis hâfızı ve fakih.
Öğrencisi
BİŞR el-HÂFÎ
İlk devir sûfîlerinden.
Öğrencisi
MÜSEDDED b. MÜSERHED
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
ALİ b. HUCR
Devrinde Horasan’ın üç büyük hadis imamından biri olan âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER