SEHÂVÎ, Şemseddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEHÂVÎ, Şemseddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

شمس الدين السخاوي
Hocası
AYNÎ, Bedreddin
Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil âlimi.
Hocası
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
İBN KĀDÎ ŞÜHBE, Takıyyüddin
Şâfiî fakihi ve tarihçi.
Hocası
KÂFİYECİ
Osmanlı âlimi.
Talebesi
İBN ABDÜSSELÂM el-MENÛFÎ
Şâfiî fakihi.
Talebesi
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
ed-DAV’Ü’l-LÂMİ‘
Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî’nin (ö. 902/1497) hicrî IX. yüzyılın tanınmış kişileri hakkındaki eseri.
el-MAKĀSIDÜ’l-HASENE
Şemseddin es-Sehâvî’nin (ö. 902/1497) halk arasında meşhur olan hadislere dair eseri.
Ezberlediği eser
et-TENBÎH
Ebû İshak eş-Şîrâzî’nin (ö. 476/1083) Şâfiî mezhebinin beş temel muhtasarından biri olan eseri.
Eleştirdiği âlim
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Hocası
MÜNÂVÎ, Yahyâ b. Muhammed
Şâfiî fakihi ve kadılkudâtı.
Hocası
İBN FEHD, Takıyyüddin
Muhaddis ve tarihçi.
Hocası
İBNÜ’d-DEYRÎ
Hanefî fakihi.
Hocası
BULKĪNÎ, Sâlih b. Ömer
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
ASKALÂNÎ, İzzeddin
Hanbelî fakihi ve tarihçi.
Hocası
BİSÂTÎ
Mâlikî fakihi ve başkadısı.
Hocası
İBN KUTLUBOĞA
Hanefî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
İBNÜ’l-HÜMÂM
Hanefî fakihi, usul ve kelâm âlimi.
Hocası
İBNÜ’ş-ŞIHNE, Ebü’l-Fazl
Hanefî fakihi ve tarihçi.
Talebesi
HASAN et-TÛLÛNÎ
Mısır Burcî Memlükleri’nin son döneminde yaşayan mimarbaşı ve âlim.
Talebesi
HUNCÎ
İranlı Şâfiî âlimi ve tarihçi.
Talebesi
İBN KĀSIM el-GAZZÎ
Şâfiî fakihi, Arap dil âlimi ve muhaddis.
Talebesi
İBNÜ’l-KEREKÎ
Hanefî fakihi.
Ezberlediği eser
el-ELFİYYE
İbn Mâlik et-Tâî’nin (ö. 672/1274) Arap gramerine dair manzum eseri.
Ezberlediği eser
el-ELFİYYE
Zeynüddin el-Irâkī’nin (ö. 806/1404) hadis usulüne dair manzum eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER