SÜLEYMAN b. HARB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜLEYMAN b. HARB ile İLİŞKİLİ MADDELER

سليمان بن حرب
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Hocası
SÜLEYMAN b. MUGĪRE
Hadis hâfızı.
Hocası
BİŞR b. MANSÛR
Tanınmış zâhid ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Öğrencisi
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
FELLÂS
Muhaddis ve müfessir.
Öğrencisi
ZÜHLÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
KECCÎ
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
DÂRİMÎ, Abdullah b. Abdurrahman
es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Öğrencisi
EBÛ HÂTİM er-RÂZÎ, Muhammed b. İdrîs
Hadis hâfızı ve münekkit.
Öğrencisi
DÂVÛD ez-ZÂHİRÎ
Zâhirî mezhebinin kurucusu.
Öğrencisi
HANBEL b. İSHAK
Ahmed b. Hanbel’in amcasının oğlu, muhaddis ve fakih.
Öğrencisi
HUTTELÎ, İbnü’l-Cüneyd
Muhaddis ve sûfî.
Çağdaşı
ME’MÛN
Abbâsî halifesi (813-833).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER