HEREVÎ, Hâce Abdullah - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HEREVÎ, Hâce Abdullah ile İLİŞKİLİ MADDELER

خواجه عبد الله الهروي
MENÂZİLÜ’s-SÂİRÎN
Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) tasavvuf makamlarına dair eseri.
ZEMMÜ’l-KELÂM
Kelâm yöntemini ve kelâmcıları eleştiren eserlerin ortak adı ve Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) bu konudaki eseri.
Hocası
İBN MENCÛYE
Hadis hâfızı.
Hocası
KARRÂB
Hadis hâfızı, tarihçi.
Hocası
KÛHÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı sûfî.
Müridi ve talebesi
EBÜ’l-VAKT
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî râvilerinden.
Çağdaşı
EBÛ SAÎD-i EBÜ’l-HAYR
Tekke âdâbını tesbit eden ve düzenlediği semâ meclislerinde okuduğu âşıkane rubâîlerle tanınan Horasanlı mutasavvıf.
Etkilendiği isim
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Etkilendiği isim
HARAKĀNÎ
Şathiyeleriyle tanınan mutasavvıf.
Görüşlerine geniş bir şekilde yer verilen eser
KEŞFÜ’l-ESRÂR
Reşîdüddîn-i Meybüdî’nin (ö. 520/1126’dan sonra) Farsça tasavvufî Kur’an tefsiri.
Talebesi
İBNÜ’l-KAYSERÂNÎ
Hadis hâfızı ve sûfî.
Talebesi
SÂCÎ, Mü’temen b. Ahmed
Hadis âlimi.
Eserini şerh eden isim
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Eserini şerh eden isim
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Eserini şerh eden isim
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Etkilediği isim
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Etkilediği isim
AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Etkilediği isim
ANKARAVÎ, İsmâil Rusûhî
Mevlevî şeyhi ve Mes̱nevî şârihi.
Etkilediği eser
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilediği eser
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
Eser verdiği konu
ISTILÂHÂTÜ’s-SÛFİYYE
Tasavvuf terimlerini açıklayan eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER