İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN ile İLİŞKİLİ MADDELER

إحياء علوم الدّين
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Eserin temel kaynaklarından biri
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Eserin temel kaynaklarından biri
KŪTÜ’l-KULÛB
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (ö. 386/996) tasavvufa dair eseri.
Eserin temel kaynaklarından biri
el-LÜMA‘
Ebû Nasr es-Serrâc’ın (ö. 378/988) tasavvufun temel konularına dair eseri.
Eseri ihtisar eden kişi
AHMED el-GAZZÂLÎ
İmam Gazzâlî’nin kardeşi, vâiz ve mutasavvıf.
Eseri eleştiren kişi
İBNÜ’l-CEVZÎ, Ebü’l-Ferec
İslâmî ilimlerin hemen her dalındaki çalışmalarıyla tanınan Hanbelî âlimi.
Eseri eleştiren kişi
İBNÜ’l-ARABÎ, Ebû Bekir
Endülüslü Mâlikî fakihlerinin önde gelenlerinden, muhaddis.
Eseri eleştiren kişi
TURTÛŞÎ
Endülüslü Mâlikî fıkıh âlimi ve muhaddis.
Eserin şârihlerinden
ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ
Lugat, hadis, tasavvuf, tefsir, fıkıh, tarih ve biyografi âlimi.
Eserdeki hadisleri tahrîç eden isim
IRÂKĪ, Zeynüddin
Hadis âlimi ve hâfızı.
Esere reddiye yazan kişi
MÂZERÎ
Mâlikî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
Eseri eleştiren kişi
MUSTAFA SABRİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Eserin okunmasını yasaklayan yönetici
ALİ b. YÛSUF b. TÂŞFÎN
Murâbıtlar Devleti’nin ikinci hükümdarı (1106-1143).
Eseri etkileyen isim
RÂGIB el-İSFAHÂNÎ
Müfessir, Arap dil âlimi ve ahlâk felsefecisi.
Eseri etkileyen isim
MUHÂSİBÎ
İlk sûfîlerden, hadis, kelâm ve tefsir âlimi.
Etkilediği eser
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Etkilediği eser
MUKADDİME
İbn Haldûn’un (ö. 808/1406) tarih felsefesini, içtimaî ve beşerî ilimleri temellendirdiği toplum metafiziğine dair eseri.
Etkilediği eser
et-TARÎKATÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) Kur’an’a ve sünnete uygun bir dinî hayatın esaslarını ortaya koyduğu ve bid‘atlara karşı uyarılarda bulunduğu eseri.
Etkilediği eser
AHLÂK-ı NÂSIRÎ
Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) ahlâk ve ahlâk felsefesiyle ilgili temel konuları ele alan Farsça eseri.
Etkilediği eser
AHLÂK-ı CELÂLÎ
Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502) ahlâk felsefesiyle ilgili Farsça eseri.
Etkilediği eser
MÂRİFETNÂME
İbrâhim Hakkı Erzurûmî’nin (ö. 1194/1780) başta ahlâk ve tasavvuf konularına yer veren çok yönlü eseri.
Etkilediği eser
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilediği eser
RÛHU’l-MEÂNÎ
Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî’nin (ö. 1270/1854) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Etkilediği eser
TİBYÂN TEFSİRİ
Ayıntâbî Mehmed Efendi’nin (ö. 1111/1699) Kur’ân-ı Kerîm’in ilk Türkçe matbu tefsiri olan eseri.
Eseri ilk defa Türkçe'ye tercüme eden isim
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
SERDAROĞLU, Ahmet Hulûsi
Cumhuriyet devri müderris ve âlimlerinden.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
AYDIN, Ali Arslan
Son dönem İslâm âlimlerinden.
Eseri Malayca’ya tercüme eden isim
ABDÜSSAMED el-PELİMBÂNÎ
XVIII. yüzyılda yaşayan Semmâniyye tarikatına mensup Malezyalı âlim ve mutasavvıf.
Eserin etkilediği isim
DİHLEVÎ, Abdülhak b. Seyfeddin
Hindistanlı muhaddis.
Eserin etkilediği isim
FEYZ-i KÂŞÂNÎ
Sûfî meşrepli İranlı Şiî âlimi.
Eserin etkilediği isim
HÂDİMÎ, Ebû Saîd
Osmanlı âlimi, fakih ve mutasavvıf.
Eserin etkilediği isim
İBNÜ’l-EZRAK el-GIRNÂTÎ
Bedâʾiʿu’s-silk adlı siyasete dair eseriyle tanınan Mâlikî fakihi.
Eserin etkilediği oluşum
ŞÂZELİYYE
Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’ye (ö. 656/1258) nisbet edilen tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER