MEMLÜKLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEMLÜKLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

دولة المماليك
Mısır'da yıktıkları hânedan
EYYÛBÎLER
Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da hüküm süren bir Türk devleti (1171-1462).
ŞECERÜDDÜR
Bazı tarihçilere göre Memlükler’in ilk sultanı olan hanım (1250).
BAYBARS I
Memlük sultanı (1260-1277).
KALAVUN
Memlük sultanı (1279-1290).
MUHAMMED b. KALAVUN
Memlük sultanı (1293-1294, 1299-1309, 1310-1341).
Moğolları mağlup ettikleri savaş
AYNİCÂLÛT SAVAŞI
Memlük ordusuyla Moğol kuvvetleri arasında meydana gelen ve Moğollar’ın ilk defa mağlûp edilerek batıya ilerleyişlerinin durdurulduğu meşhur savaş.
Mısır'ın Osmanlılara geçmesine yol açan savaş
RİDÂNİYE SAVAŞI
Osmanlılar’la Memlükler arasında 922 (1517) yılında yapılan meydan savaşı.
Dönemin önemli mimari eserlerinden
KALAVUN KÜLLİYESİ
Kahire’de XIII. yüzyıla ait külliye.
SULTAN HASAN KÜLLİYESİ
XIV. yüzyılda Memlük Sultanı Hasan b. Muhammed b. Kalavun tarafından Kahire’de yaptırılan külliye.
KAYITBAY KÜLLİYESİ
XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen bir Memlük külliyesi.
EVLÂDÜ’n-NÂS
Memlük emîrlerinin hür olarak doğan oğullarından teşekkül eden sosyal ve askerî bir zümre.
Dönemin âlimlerinden
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Dönemin âlimlerinden
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Dönemin âlimlerinden
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Dönemin hekim ve düşünürlerinden
İBNÜ’n-NEFÎS
Küçük kan dolaşımını keşfiyle ünlü hekim ve düşünür.
Dönemin âlimlerinden
İBNÜ’l-CEZERÎ
Kıraat ve hadis âlimi.
Dönemin mutasavvıflarından
AHMED el-BEDEVÎ
Kuzey Afrika ve Mısır’ın en büyük velîsi olarak kabul edilen mutasavvıf, Bedeviyye tarikatının kurucusu.
Dönemin müfessirlerinden
KURTUBÎ, Muhammed b. Ahmed
el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân adlı eseriyle tanınan tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
Dönemin âlimlerinden
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Hânedanı yıkan ve Mısır'da Osmanlı hâkimiyetini tesis eden padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER