ALİ DURUSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ DURUSOY

Müellif toplam 22 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
FAHREDDİN el-MARDÎNÎ
Artukoğulları döneminin tanınmış hekim ve filozofu.
HAREKET / 2. Bölüm: İSLÂM FELSEFESİ
Cismin bir mekândan diğer bir mekâna intikalini veya genellikle tabiattaki çeşitli değişmeleri ifade eden kelâm ve felsefe terimi.
HAYAL
İslâm düşüncesinde insanî nefsin idrak güçlerinden biri; âlemdeki bir varlık mertebesinin adı.
HÜSREVŞÂHÎ
İslâm âlimi ve düşünürü.
HÜVE HÜVE
Varlık anlamında kullanılan bir felsefe terimi.
HÜVİYYET
Bir nesnenin varlık alanında bir birim ve şahsiyet olarak görünmesini ve durumuyla başka şeylerden ayrılmasını ifade eden felsefe terimi.
İBN SÎNÂ / 2. Bölüm: Felsefesi
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
el-İŞÂRÂT ve’t-TENBÎHÂT
İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) mantık, fizik ve metafiziğe dair en son görüşlerini ihtiva eden eseri.
KABLÎ
Zihnin deney öncesi sahip olduğu bilgi anlamında mantık ve felsefe terimi.
KESRET
Özellikle metafizikte kullanılan bir felsefe terimi.
KIYAS / 1. Bölüm
Bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmayı ifade eden mantık, fıkıh ve dil bilimi terimi.
Mİ‘YÂR-ı SEDÂD
Ahmed Cevdet Paşa’nın (ö. 1895) mantık kitabı.
Mİ‘YÂRÜ’l-İLM
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) mantığa dair eseri.
eş-ŞEMSİYYE
Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) mantığa dair risâlesi.
TAKSİM
Bir kavramın içeriğinin bölümlerine ayrılması şeklindeki zihinsel işlem için kullanılan mantık terimi.
TEKABÜL
Karşı olma anlamında mantık terimi.
VAHDET
Matematik, mantık ve metafizikte kullanılan bir terim.
VEHİM
İç algı gücü ve kuruntu anlamında felsefe terimi.
VEHMİYYÂT
Vehim gücüne dayalı cüzi hükümler için kullanılan mantık ve felsefe terimi; kuruntu.
VÜCÛD / 1. Bölüm
Varlık veya var olma anlamında mantık ve felsefe terimi.
YAKĪNİYYÂT
Doğruluğu kesin olan önermeler anlamında felsefe ve mantık terimi.
ZARURİ
Zorunlu, kaçınılması imkânsız olan anlamında mantık ve felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER