BÜNYAMİN ERUL - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜNYAMİN ERUL

Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Tefsir, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-İCÂBE
Bedreddin ez-Zerkeşî’nin (ö. 794/1392), bazı sahâbîlerin hatalı rivayetleriyle ilgili olarak Hz. Âişe’nin tashihlerini ihtiva eden eseri.
İSKİLİBÎ
Osmanlı âlimi.
KEŞFÜ’l-HAFÂ
İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî’nin (ö. 1162/1749) halk arasında hadis diye yaygın olan rivayetlere dair eseri.
KOÇYİĞİT, Talât
Hadis alanındaki çalışmalarıyla tanınan ilim adamı.
MESRÛK b. ECDA‘
Kûfe ekolüne mensup muhaddis ve fakih tâbiî.
REBΑ b. HABÎB
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı müsnediyle tanınan İbâzıyye imamı.
SÜHEYL b. AMR
Müslüman olmadan önce Kureyş adına Hudeybiye Antlaşması’nı imzalayan kişi, sahâbî.
TALHA b. UBEYDULLAH
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî.
TA‘N
Râvinin adâlet veya zabt sıfatını ortadan kaldıran kusurlarını ifade etmek üzere kullanılan temel eleştiri noktaları.
TEDLÎS
Râvinin, hocasından işitmediği bir hadisi ondan duymuş gibi nakletmesi anlamında bir terim.
TELFÎK
İki veya daha çok hadisi bir hadis gibi rivayet etme anlamında terim.
UĞUR, Mücteba
Hadis alanında çalışmaları bulunan ilim adamı.
UYEYNE b. HISN
Fezâre kabilesinin reisi, müellefe-i kulûbdan.
ÜBEY b. K‘B
Hz. Peygamber’e kâtiplik yapan ve Kur’an’a hizmetleriyle tanınan sahâbî.
ÜMMÜ EYMEN
Hz. Peygamber’in dadısı, sahâbî.
ÜSDÜ’l-GĀBE
İzzeddin İbnü’l-Esîr’in (ö. 630/1233) sahâbenin hayatına dair eseri.
VARAKA b. NEVFEL
Hz. Hatice’nin amcasının oğlu, Mekkeli hanîflerden.
VEDÂ HACCI
Hz. Peygamber’in vefatından üç ay önce eda ettiği ilk ve son haccı (10/632).
VEDÂ HUTBESİ
Hz. Peygamber’in Vedâ haccında okuduğu hutbeler.
VEHİM
Râvinin çok yanılması anlamında hadis terimi.
ZABT
Râvinin hocasından öğrendiği hadisi başkasına rivayet edinceye kadar ezberinde saklaması anlamında hadis terimi.
ZEYD b. ERKAM
Sahâbî.
ZEYD b. HÂRİSE
Resûl-i Ekrem’in evlâtlığı ve âzatlısı.
ZEYD b. SÂBİT
Sahâbî.
ZÜHEYR b. MUÂVİYE
Kûfeli hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER