ENGİN BEKSAÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ENGİN BEKSAÇ

Müellif toplam 43 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin özgeçmişi

İstanbul Kadıköy’de doğdu (1957). Mehmet Beyazıt Lisesi’nden (1974) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden (1978) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Velazquez’in Sanatında Sembolik ve Didaktik Anlamlar” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (danışman: Prof.Dr. Ünsal Yücel, 1987). 1999 yılında doçent, 2005’te profesör unvanı aldı.

Öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (1992-1999), ardından Sakarya Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi (2000-2003) ve Edebiyat Fakültesi’nde (1999-2005) çeşitli akademik ve idarî görevlerde bulundu. 2005 yılından bu yana Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmakta, aynı zamanda Trakya Araştırmaları Merkezi müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İlmî ve akademik çalışmaları sanat tarihi, antropoloji ve arkeoloji alanlarıyla ilgilidir. Çok sayıda yayımlanmış eserinin yanı sıra çeşitli kazı ve yüzey araştırması çalışmalarına başkanlık yaptı, araştırma projeleri yürüttü.

Avrupa Resim Sanatı (1990), Mayaların Resim Sanatı (1994), Carlo Crivelli’nin San Emidiuslu Haber Altarı (1994), Avrupa Sanatı (1994), Pueblo Kaçinaları (1997), Geleneksel Kore Resim Sanatı (2002), Kaya Resimleri (2002), Kaleler Diyarı Keşan (2012), Avrasya’dan Trakya’ya (2013) başlıca eserleri arasında sayılabilir.

Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2018
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
al-ANDALUS
İspanya’da Endülüs İslâm medeniyeti üzerine 1933-1978 yılları arasında yayımlanan kırk üç ciltlik ilmî dergi.
BEKÎRİYYE CAMİİ
Yemen Arap Cumhuriyeti’nin başşehri San‘a’da bulunan XVI. yüzyıl sonlarına ait bir Osmanlı camisi.
BÎBÎ HANIM CAMİİ
Orta Asya İslâm mimarisinin Semerkant’taki en büyük ve en önemli eserlerinden biri.
DAMGAN TÂRÎHÂNE CAMİİ
İran’ın ayakta kalan en eski camii.
DELHİ CUMA CAMİİ
XVII. yüzyıla ait Bâbürlü camii.
ELHAMRA SARAYI / 2. Bölüm: MİMARİ
İslâm mimarisinin İspanya’daki en önemli yapılarından biri.
EMEVÎLER / 2. Bölüm: Sanat
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
ENDÜLÜS / 2. Bölüm: SANAT
İslâm hâkimiyetindeki İspanya.
ERDİSTAN CUMA CAMİİ
İran’ın Erdistan şehrinde bulunan Selçuklu camisi.
EYVAN
İslâm mimarisinin en önemli elemanlarından biri.
EYYÛBÎLER / 2. Bölüm: SANAT
Ortadoğu, Mısır, Hicaz, Yemen ve Kuzey Afrika’da hüküm süren bir Türk devleti (1171-1462).
FÂTIMÎLER / 2. Bölüm: SANAT
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
FETİHPÛR SİKRİ ULUCAMİİ
Hint-İslâm sanatının en muhteşem binalarından biri.
GOTİK / 1. Bölüm
Batı sanatında bir akım ve buna bağlı üslûp.
GÛR-ı EMÎR
Timur’un Semerkant’taki türbesi ve buna bağlı olan külliye.
HIRBETÜ’l-BEYZÂ
İslâm öncesi döneme ait bir Arap kasrı.
HIRBETÜ’l-MEFCER
Filistin’de Emevîler’e ait saray kompleksi harabeleri.
HIRBETÜ’l-MİNYE
Emevî kasırlarının erken örneklerinden biri.
İLHANLILAR / 2. Bölüm: Sanat
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
İRAN / 11. Bölüm: Sanat
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
İSFAHAN / 2. Bölüm: MİMARİ
İran’ın dördüncü büyük şehri ve aynı adı taşıyan eyaletin merkezi.
KARAVİYYÎN CAMİİ / 2. Bölüm: MİMARİ
Fas şehrinde Mağrib’in en meşhur cami ve külliyelerinden biri.
KASRÜ’l-HAYR
Suriye’de Tedmür yakınlarında bulunan Emevî devrine ait iki kasır.
KASRÜ’l-MÜŞETTÂ
Ürdün’ün başşehri Amman’ın 42 km. güneyinde yer alan bir Emevî sarayı.
KAYSERİ / 3. Bölüm: MİMARİ
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
KURTUBA ULUCAMİİ
İslâm tarihinde yer alan en büyük üçüncü cami.
KUSAYRU AMRE
Erken İslâm sivil mimarisinin en önemli örneklerinden biri.
KUTUB MİNÂR
Hindistan’ın Delhi şehrinde bulunan Kuvvetü’l-İslâm Camii’nin aynı zamanda zafer âbidesi olarak yapılan minaresi.
KÜTÜBİYYE CAMİİ
Fas’ın Merakeş şehrinde XII. yüzyıla ait cami.
MESCİD-i ŞÂH
İran’ın İsfahan şehrinde XVII. yüzyıla ait cami.
MEŞHED ULUCAMİİ
İran’ın Meşhed şehrinde XV. yüzyıla ait cami.
MISIR / 9. Bölüm: Mimari
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
NÛREDDİN ZENGÎ BÎMÂRİSTANI
Dımaşk’ta XII. yüzyılın ortalarında inşa edilen dârüşşifâ.
NÛREDDİN ZENGÎ KÜLLİYESİ
Dımaşk’ta XII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
SAFEVÎLER / 2. Bölüm: SANAT
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
SULTAN HASAN KÜLLİYESİ
XIV. yüzyılda Memlük Sultanı Hasan b. Muhammed b. Kalavun tarafından Kahire’de yaptırılan külliye.
ŞÂH-ı ZİNDE
Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Kusem b. Abbas’ın türbesi etrafında zamanla oluşan yapılar topluluğu.
TAC MAHAL
Hindistan’ın Agra şehrinde XVII. yüzyılda inşa edilen, İslâm türbe mimarisinin en başta gelen eseri.
TİMURLULAR / 2. Bölüm: Timurlu Sanatı
Orta Asya ve İran’da hüküm süren İslâm hânedanı (1370-1507).
ULUĞ BEY MEDRESESİ
Semerkant’ta XV. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen medrese.
ZEVVÂRE CUMA CAMİİ
İran’da XII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen cami.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER