MEHMET ALİ KAPAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ALİ KAPAR

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEYRÜLA‘VER
Çevresinde meydana gelen bazı olaylar sebebiyle meşhur olan Kûfe yakınlarında bir manastır ve aynı adla anılan yer.
EBÛ CEHİL
Hz. Muhammed’in ve İslâm’ın azılı düşmanlarından biri.
EBÛ LEHEB
Hz. Peygamber’in amcası ve en azılı düşmanlarından biri.
EHÂBÎŞ
Mekke çevresinde yaşayan ve Kureyş’in müttefiki olan çeşitli kabilelerin oluşturduğu bir topluluk.
ES‘AD b. MEMMÂTÎ
Eyyûbî veziri, şair, edip ve tarihçi.
EYYÂMÜ’l-ARAB
Câhiliye devrinde ve İslâmiyet’in ilk zamanlarında Arap kabileleri arasında cereyan eden savaşlar için kullanılan bir tabir.
FEZÂRE (Benî Fezâre)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
GIFÂR (Benî Gıfâr)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HÂCİB b. ZÜRÂRE
Temîm kabilesi reislerinden.
HAKEM b. KEYSÂN
Bi’rimaûne’de şehid olan sahâbîlerden.
HANÎFE (Benî Hanîfe)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HEVÂZİN (Benî Hevâzin)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
K‘B b. EŞREF
İslâm’a düşmanlığıyla tanınan yahudi şairi.
KUS b. SÂİDE
Câhiliye döneminde Hz. Peygamber’in kendisini dinlediği, tevhid inancına bağlı hatip ve şair.
LAHMÎLER
III-VII. yüzyıllar arasında Irak’ta hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
MAHZÛM (Benî Mahzûm)
Kureyş’in en itibarlı kollarından biri.
MEÂFİR (Benî Meâfir)
Yemen’de yaşayan Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
MEV’ÛDE
Câhiliye döneminde diri diri toprağa gömülen kız çocuğunu ifade eden bir terim.
MUÂVİYE b. YEZÎD
Emevî halifesi (683-684).
MÜNTEFİḲ (Benî Müntefiḳ)
Benî Ukayl’e mensup bir Arap kabilesi.
SAFVÂN b. ÜMEYYE
Müellefe-i kulûbdan sayılan bir sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER