NECDET TOSUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NECDET TOSUN

Müellif toplam 33 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED SÂFÎ BEY
Sefînetü’s-Sâfî adlı eseriyle tanınan mutasavvıf ve yazar.
DEVÂTÎ MUSTAFA EFENDİ
Celvetî şeyhi.
HÜVEYDÂ
Orta Asyalı mutasavvıf şair.
KÂSÂNÎ, Ahmed
Nakşibendî şeyhi.
KÂSÂNİYYE
Nakşibendiyye tarikatının Ahmed el-Kâsânî’ye (ö. 949/1542) nisbet edilen bir kolu.
MUHAMMED MA‘SÛM SİRHİNDÎ
Hindistanlı Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
NAKŞİBENDİYYE / 2. Bölüm: Âdâb ve Erkân
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
NİZÂMEDDİN HÂMÛŞ
Nakşibendî şeyhi.
NURBAHŞİYYE
Kübreviyye’nin Seyyid Muhammed Nurbahş’a (ö. 869/1464) nisbet edilen bir kolu.
RÂBITA
Müridin şeyhine gönlünü bağlaması ve onu düşünmesi anlamında bir tasavvuf terimi.
RAMAZANOĞLU, Mahmut Sami
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
REŞEHÂT
Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine dair Farsça eseri.
SA‘DEDDÎN-i KÂŞGARÎ
Nakşibendî şeyhi.
SAFÎ, Fahreddin
Nakşibendî sûfîlerine dair Reşeḥât adlı eseriyle tanınan müellif.
SELÂHADDİN SÂKIB
Orta Asyalı Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
SEMMÂSÎ
Orta Asyalı Hâcegân tarikatı şeyhi.
SENÂULLAH PÂNÎPETÎ
Hindistanlı âlim ve sûfî.
SEYYİD NİZAMOĞLU
Halvetî-Sinânî şeyhi, şair.
SIDDÎKIYYE
Hz. Ebû Bekir’e (ö. 13/634) nisbet edilen bir tarikat.
SİLSİLE
Bir tarikatın birbirine icâzet veren şeyhlerinin adlarını ihtiva eden liste.
SÛFÎ ALLAHYÂR
Orta Asyalı Nakşibendî-Müceddidî şeyhi.
SULTAN BÂHÛ
Hint alt kıtasında yetişmiş Kādirî şeyhi.
ŞETTÂRÎ
Hindistanlı Şettâriyye şeyhi.
ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
TOPBAŞ, Musa
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
UBEYDULLAH AHRÂR
Nakşibendî şeyhi.
ÜVEYSÎLİK
Bir kimsenin zâhiren görmediği kişi ya da kişilerden mânevî eğitim alması ve bu yolla meydana gelen tarikat anlamında tasavvuf terimi.
VEYSEL KARANÎ
Tâbiîn neslinden Yemenli zâhid.
YESEVİYYE
Ahmed Yesevî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen ve Orta Asya’da etkin olan tarikat.
YÛSUF el-HEMEDÂNÎ
Horasanlı sûfî müellif.
ZENGİ ATA
Orta Asyalı Yesevî şeyhi.
ZÜNNÛN el-MISRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER