ORHAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ORHAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
OSMAN I
Osmanlı Devleti’nin ve hânedanının kurucusu (1302-1324).
Annesi (İlk Osmanlı kaynaklarına göre)
MAL HATUN
Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’in hanımı.
Kardeşi
ALÂEDDİN BEY
Osman Gazi’nin, devletin kuruluş ve teşkilâtlanmasında önemli hizmetleri geçen oğlu.
Hanımı
NİLÜFER HATUN
I. Murad’ın annesi.
Oğlu
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Oğlu, Trakya bölgesindeki ilk fetihleri gerçekleştiren kişi
SÜLEYMAN PAŞA
Osmanlı şehzadesi, Orhan Bey’in büyük oğlu.
İlk fethettiği şehir
BURSA
Marmara bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Fethettiği şehirlerden
KOCAELİ
Merkezi İzmit olan ve adını bölgeyi fetheden Akça Koca’dan alan il.
Fethettiği yerleşim yerlerinden
İZNİK
Bursa iline bağlı ilçe merkezi.
Fethettiği şehirlerden
İZMİT
Kocaeli ilinin merkezi olan şehir.
Fethettiği şehirlerden
ANKARA
Türkiye Cumhuriyeti’nin başşehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vefatından kısa bir süre önce oğlu Şehzade Murat ve Lala Şahin Paşa tarafından fethedilen şehir
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Fethettiği yerleşim yerlerinden
ÜSKÜDAR
İstanbul’un Anadolu yakasında ilçe ve tarihî bir semt.
Oğlu Süleyman Paşa'nın yardımlarına karşılık Bizans'ın Osmanlılar'a verdiği kale
ÇİMBİ
Osmanlılar’ın Gelibolu yarımadasında yani Avrupa kıtasında ilk sahip oldukları küçük bir kalenin adı.
Bizansa karşı ortak hareket ettiği kişi
UMUR BEY
Aydınoğulları beyi (1334-1348).
Dostane ilişkiler kurduğu Irak Celâyirli sultanı
HASAN-ı BÜZÜRG
Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1340-1356).
Bizans İmparatoru III. Andronikos Paleiologos'un Orhan Bey'e karşı ittifak ettiği beylik
KARESİOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Kuzeybatı Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
Düşmanca davranışta bulunan Yâkub Bey'in kurucusu olduğu beylik
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
İznik’te yaptırdığı İlk Osmanlı medresesine müderris olarak tayin ettiği âlim ve mutasavvıf
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
Şehzade Murad'la birlikte Edirne'yi fetheden ve ilk Rumeli beylerbeyi tayin edilen devlet adamı
LALA ŞÂHİN PAŞA
İlk Osmanlı beylerbeyi.
Birlikte savaştığı gazi alplerden
AKÇA KOCA
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda hizmeti geçen uç beyi.
Birlikte savaştığı gazi alplerden
KÖSE MİHAL
Osmanlı akıncı beyi ailelerinden biri olan Mihaloğulları’nın atası, Osman Bey’in silâh arkadaşlarından biri.
Birlikte savaştığı gazi alplerden
TURGUT ALP
Osman Bey’in en yakın silâh arkadaşlarından biri.
Rumeli fetihlerinde hizmet eden beylerden
HACI İLBEY
Osmanlılar’ın Rumeli fetihlerinde büyük hizmeti geçen Türk kumandanı.
Rumeli fetihlerinde hizmet eden beylerden
GAZİ EVRENOS BEY
Rumeli’nin fethinde önemli rol oynayan akıncı beyi ve Evrenosoğulları ailesinin kurucusu.
Önce İznik, sonra Bursa kadılığına getirdiği âlim
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA
İlk Osmanlı vezirlerinden.
Uludağ eteğinde bugün Babasultan denilen yeri bağışladığı Vefâî dervişi
GEYİKLİ BABA
Rum abdalları zümresine ve Vefâiyye tarikatına mensup bir Türkmen şeyhi.
Geyikli Baba için yaptırdığı türbe, zâviye ve camisi olan külliye
GEYİKLİ BABA KÜLLİYESİ
Bursa’da Orhan Gazi tarafından Geyikli Baba için yaptırılan külliye.
Postinpûş Baba için yaptırdığı türbenin bulunduğu yer
POSTİNPÛŞ BABA ZÂVİYESİ
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde erken Osmanlı devrine ait bir zâviye.
Alperenler, abdalân ve âlimler tarafından görüşleri yaygın olarak benimsenen mutasavvıf
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Bursa'nın fethine yardım eden dervişlerden
ABDAL MURAD
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
Türbesi
ORHAN GAZİ TÜRBESİ
Bursa’da ikinci Osmanlı padişahının defnedildiği türbe.
Yaptırdığı türbe
ERTUĞRUL GAZİ CAMİİ ve TÜRBESİ
Söğüt’te asılları Osmanlı mimarisinin ilk eserlerinden olan mescid ve türbe.
Pelekanon (Maltepe) savaşından sonra ahî zâviyesi olarak kurdurduğu tekke
ŞAHKULU SULTAN TEKKESİ
İstanbul’da esası bir ahî zâviyesi iken XVI. yüzyılın başlarından itibaren Bektaşîliğe intikal eden tekke.
Haberci veya câsus olarak yararlandığı milis kuvveti
MARTOLOS
Osmanlı askerî teşkilâtında çeşitli hizmetler gören özel bir sınıf.
Hakkında bilgi veren seyyah
İBN BATTÛTA
Ortaçağ’ın en büyük müslüman seyyahı.
Hakkında bilgi veren çağdaşı Memlük tarihçisi
İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ
Memlükler dönemi devlet adamı, tarih ve coğrafya âlimi, edip.
Vakfiyesini neşreden tarihçi
HÜSEYİN HÜSÂMEDDİN YASAR
Amasya Tarihi adlı eseriyle tanınan araştırmacı ve ilim adamı.
Dönemindeki Osmanlı-Bizans ilişkileri hakkında bilgi veren tarihçi
DUKAS
Bizans tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER