SIFAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SIFAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

الصفة
ALLAH
Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.
ESMÂ-i HÜSNÂ
Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabir.
TENZİH
Allah’ın yaratılmışlık özelliklerinden arınmış olduğuna inanıp bunu ifade etme anlamında kelâm terimi.
TEVHİD
Allah’ın zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme anlamında terim.
SIFÂTİYYE
İlâhî sıfatların Allah’a nisbetini benimseyenlere verilen ad.
EHL-i İSBÂT
İlâhî sıfatların varlığını kabul eden kelâmcılar için kullanılan bir tabir.
MUATTILA
Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit edenlere verilen isim.
VÜCÛD
Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini belirten sıfat.
KIDEM
Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri.
BEKĀ
Allah’ın varlığının sonsuzluğunu ifade eden kelâm terimi.
VAHDÂNİYYET
Şerikinin olmaması anlamında Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri.
MUHÂLEFETÜN li’l-HAVÂDİS
Allah’ın yaratılmışlara benzemediğini ifade eden selbî sıfatlarından biri.
KIYÂM bi-NEFSİHÎ
Allah’ın varlığının kendinden olup hiçbir yönden başkasına muhtaç bulunmadığı anlamında kelâm terimi.
İLİM
Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
İRADE
Allah’a atfedilen sübûtî sıfatlardan biri.
KUDRET
Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
KELÂM
Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
TEKVİN
Mâtürîdî kelâmcıları tarafından Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
SEM‘
Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri.
BASAR
Allah’ın görme sıfatını ifade eden kelâm terimi.
AHVAL
Allah’ın sıfatları ve ontoloji konularıyla ilgili olarak bazı kelâm bilginlerinin ortaya attığı teorinin adı.
TESBİH
Allah’ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamında terim.
TEŞBİH
Zâtı, sıfatları ve mâbud oluşu yönünden Allah ile yaratılmışlar arasında benzerlik kurma anlamında terim.
MÜŞEBBİHE
Allah’ı yaratıklara veya yaratıkları Allah’a benzetme sonucunu doğuran inançları benimsemiş gruplara verilen ad.
MÜCESSİME
Allah’ı cisim olarak düşünenleri veya O’na cismanî özellikler nisbet edenleri ifade eden bir terim.
VECİH
Zâtı, kendisi veya rızası anlamında Allah’a nisbet edilen haberî sıfatlardan biri.
YED
Kudret, mülkiyet, hâkimiyet mânasında Allah’a nisbet edilen zâtî sıfatlardan biri.
İSTİVÂ
Allah’ın zâtının âlemle münasebetini konu edinen sıfatlardan biri.
NÜZÛL
Hadislerde Allah’a nisbet edilen haberî sıfatlardan biri.
ULÜV
İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, en aşkın olma anlamına gelen Allah’ın sıfatlarından biri.
GAZAP
Allah’a nisbet edilen haberî sıfatlardan biri.
RIZÂ
Allah’a nisbet edilen haberî sıfatlardan biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER