SÖZLÜK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÖZLÜK ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dilin bütün kelimelerini alan ilk Arapça sözlüğün yazarı
HALÎL b. AHMED
Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi.
TEHZÎBÜ’l-LUGA
Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin (ö. 370/980) ansiklopedik sözlüğü.
el-BÂRİ‘
Arap dili ve edebiyatı âlimi Ebû Ali el-Kālî (ö. 356/967) tarafından hazırlanan Arapça sözlük.
TÂCÜ’l-LUGA
İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin (ö. 400/1009’dan önce) Arapça sözlüğü.
el-KĀMÛSÜ’l-MUHÎT
Fîrûzâbâdî’nin (ö. 817/1415) Arapça’dan Arapça’ya sözlüğü.
LİSÂNÜ’l-ARAB
İbn Manzûr’un (ö. 711/1311) Arapça sözlüklerin en büyüklerinden olan ansiklopedik sözlüğü.
el-MUHKEM
İbn Sîde’nin (ö. 458/1066) mehâric-i hurûfa göre tertip ettiği sözlüğü.
el-CEMHERE
İbn Düreyd (ö. 321/933) tarafından hazırlanan Arapça sözlük.
MÜCMELÜ’l-LUGA
İbn Fâris’in (ö. 395/1004) daha çok sahih kelimeleri içeren Arapça sözlüğü.
MUKADDİMETÜ’l-EDEB
Zemahşerî (ö. 538/1144) tarafından yazılan sözlük.
VANKULU
Cevherî’nin eṣ-Sıḥâḥ adlı Arapça sözlüğünün tercümesiyle tanınan Osmanlı âlimi.
el-MÜNCİD
Luvîs Ma‘lûf el-Yesûî’nin (ö. 1947) hazırladığı Arapça sözlük.
AKREBÜ’l-MEVÂRİD
Saîd el-Hûrî eş-Şertûnî (ö. 1912) tarafından hazırlanan Arapça sözlük.
MUHÎTÜ’l-MUHÎT
Butrus el-Bustânî’nin (ö. 1300/1883) hazırladığı Arapça’dan Arapça’ya ilk modern sözlük.
el-MU‘CEMÜ’l-VASÎT
Kahire Arap Dil Kurumu tarafından çıkarılan Arapça sözlük.
et-TA‘RÎFÂT
Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) İslâmî ilimlere dair terimler sözlüğü.
EBÜ’l-BEKĀ el-KEFEVÎ
el-Külliyyât adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER