TABAKAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TABAKAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

الطبقات
MENÂKIBNÂME
Velîlerin daha çok kerametlerinin anlatıldığı eserlerin genel adı.
TEZKİRE
Fars ve Türk edebiyatlarında şairlerin biyografilerine dair eserlerin ortak adı.
TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ
Şairleri yaşadıkları dönemlere, şiirlerinin kalitesine ve diğer özelliklerine göre gruplandırarak anlatan telif türü.
FEHRESE
Âlimlerin, hocaları ile onlardan okudukları kitapların adını alfabetik olarak kaydettikleri eserlerin ortak adı.
RİCÂLÜ’l-HADÎS
Hadis ilminin, râvileri ve güvenilirlik derecelerini belirlemeye yarayan yan dalları için kullanılan bir terim.
İlk tabakat yazarı kabul edilen âlim
MUÂFÂ b. İMRÂN
Hadis hâfızı.
İlk tabakat yazarlarından
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Sûfî tabakatıyla ilgili günümüze ulaşan ilk eserin müellifi
SÜLEMÎ, Muhammed b. Hüseyin
Horasanlı sûfî, müfessir ve muhaddis.
Osmanlı ulemâsına dâir tabakat niteliği taşıyan ilk eser
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
KİTÂBİYAT
Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı.
TABAKĀTÜ’ş-ŞÂFİİYYETİ’l-KÜBRÂ
Tâceddin es-Sübkî’nin (ö. 771/1370) Şâfiî ulemâsına dair eseri.
TERTÎBÜ’l-MEDÂRİK
Kādî İyâz’ın (ö. 544/1149) Mâlikî mezhebine dair fukaha tabakatı kitabı.
TABAKĀTÜ’l-MEMÂLİK
Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin (ö. 975/1567) Kanûnî Sultan Süleyman dönemine ait eseri.
TABAKĀTÜ’ş-ŞUARÂ
İbnü’l-Mu‘tezz’in (ö. 296/908) şair biyografilerine dair eseri.
ENSÂBÜ’l-EŞRÂF
Belâzürî’nin (ö. 279/892-93) ensâb ve tabakat esasına göre yazdığı İslâm tarihine dair meşhur eseri.
NEFEHÂTÜ’l-ÜNS
Abdurrahman-ı Câmî’nin (ö. 898/1492) sûfî tabakat kitabı.
CÛZCÂNÎ, Minhâc-ı Sirâc
Ṭabaḳāt-ı Nâṣırî adlı eseriyle meşhur olan tarihçi, âlim ve edip.
DÂVÛDÎ, Muhammed b. Ali
Ṭabaḳātü’l-müfessirîn adlı eseriyle tanınan âlim.
HALÎFE b. HAYYÂT
Ṭabaḳātü’r-ruvât ve et-Târîḫ adlı eserleriyle tanınan hadis hâfızı, tarihçi ve ensâb âlimi.
İBN SELLÂM el-CUMAHÎ
Ṭabaḳātü fuḥûli’ş-şuʿarâʾ adlı eseriyle tanınan edip, râvi, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
NİZÂMEDDİN AHMED HEREVÎ
Ṭabaḳāt-ı Ekberî adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
LEMEZÂT
Cemâleddin Hulvî’nin (ö. 1064/1654) Halvetî şeyhlerinin biyografisine dair eseri.
SEFÎNE-i EVLİYÂ
Hüseyin Vassâf’ın (ö. 1929) sûfî biyografilerine dair eseri.
TEZKİRETÜ’l-EVLİYÂ
Ferîdüddin Attâr’ın (ö. 618/1221) evliya menkıbelerine dair eseri.
TEZKİRETÜ’l-HUFFÂZ
Zehebî’nin (ö. 748/1348) hadis hâfızlarına dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER