YAHUDİLİK - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

YAHUDİLİK ile İLİŞKİLİ MADDELER

DİN
MÛSÂ
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.
EHL-i KİTAP
Kur’ân-ı Kerîm’de genellikle yahudiler ve hıristiyanlar için kullanılan tabir.
TEVRAT
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudilerin kutsal kitabına verilen ad.
AHD-i ATÎK
Yahudilerin kutsal kitabına hıristiyanlarca verilen ad.
SİNAGOG
Yahudilik’te ibadet, din eğitimi ve cemaat işleri için ayrılan yer veya bina, havra.
SEBT
İsrâiloğulları’na bazı işleri yapmanın yasaklandığı gün, yahudi kutsal günü.
İSRÂİL (Benî İsrâil)
Tevrat ve Kur’an’da Hz. Ya‘kūb’un (İsrâil) çocuklarına ve onların soyundan gelenlere verilen ad.
ON EMİR
Hz. Mûsâ’ya Sînâ’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verilen ilk ilâhî emirler.
SİYONİZM
Filistin’de bir yahudi devleti kurma amacıyla ortaya çıkan siyasî hareket.
YAHUDİ
Hz. Mûsâ’nın dinine mensup kimse.
TALMUD
Yahudi sözlü geleneğinin ve Rabbânî hukukunun temel eseri.
YEHOVA
Ahd-i Atîk’te Tanrı’nın özel adı olarak geçen İbrânîce kelime.
YÛŞA‘
Hz. Mûsâ’dan sonra peygamberlik yapan Benî İsrâil peygamberi.
DÂNYÂL
Kitâb-ı Mukaddes’e göre Benî İsrâil peygamberlerinden olan kutsal kitap yazarlarından biri.
KARÂÎLİK
Milâdî VIII. yüzyılda Irak’ta doğan ve Tanah’ı dinî hükümlerin yegâne kaynağı olarak kabul eden yahudi mezhebi.
YAHUDİ HIRİSTİYANLIĞI
Yahudi kökenli olup yahudi dinine mensupken Hz. Îsâ’ya inananların temsil ettiği inanç sistemi.
RABBÂNİYYÛN
Kur’ân-ı Kerîm’de yahudi din âlimi ve önderleri için kullanılan terim.
HAHAM
Yahudi dinî teşkilâtında bir unvan.
AHBÂR
Kur’ân-ı Kerîm’de “yahudi din âlimleri” anlamında kullanılan bir tabir.
HAHAMBAŞILIK
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yahudi cemaatini dinî açıdan temsil eden kurum.
AHİD SANDIĞI
Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahdin sembolü olan, on emirin yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık.
ARZ-ı MEV‘ÛD
Allah’ın Hz. İbrâhim’e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim.
MESÎH
Muhtelif dinlerde dünyanın sonuna doğru gelmesi beklenen kurtarıcının Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki adı.
BEYTÜLMİDRÂS
Yahudilerin dinî eğitim ve öğretim yaptıkları yer.
AĞLAMA DUVARI
Yahudilerin Beit ha-Mikdaş (Beytülmakdis) dedikleri mâbedden günümüze kalan ve kutsal kabul edilen duvar.
RE’SÜLCÂLÛT
İslâmî dönemde yahudileri devlet katında temsil eden cemaat lideri.
TÂLÛT
İsrâiloğulları’nın Kur’an’da adı geçen ilk kralı.
DÖNME
Osmanlı tebaasından olup dinî ve siyasî ideallerine daha rahat ulaşabilmek için İslâm’ı kabul etmiş görünen bir yahudi cemaati.
İSRAİL
Akdeniz’in güneydoğu kıyısında bir devlet.
İBRÂNÎLER
Yahudilerin atalarının bağlı olduğu Batı Sâmî kavimler topluluğu.
SÂMİRÎLER
Yahudilerle benzer inanç ve ibadetlere sahip olan, ancak ayrı bir grup olarak varlığını sürdüren dinî-etnik topluluk.
BUHTUNNASR
Milâttan önce 605-562 yılları arasında hüküm süren, Yahuda Devleti’ni ortadan kaldırarak Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yakıp yıkan Bâbil kralı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER