MAHALLÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAHALLÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

المحلّي
Müntesibi olduğu mezhep
ŞÂFİÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
TEFSÎRÜ’l-CELÂLEYN
Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Üzerine şerh yazdığı eser
CEM‘U’l-CEVÂMİ‘
Tâceddin es-Sübkî’nin (ö. 771/1370) fıkıh usulüne dair eseri.
Hocası
DEMÎRÎ
Ḥayâtü’l-ḥayevân adlı meşhur eserin yazarı, Mısırlı hadis ve fıkıh âlimi.
Hocası
AKFEHSÎ
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
İBN CEMÂA, Muhammed b. Ebû Bekir
Şâfiî fakihi, hadis ve dil âlimi.
Hocası
İBNÜ’l-IRÂKĪ
Hadis hâfızı ve fakih.
Hocası
BULKĪNÎ, Abdurrahman b. Ömer
Şâfiî fakihi, muhaddis ve kādılkudât.
Hocası
BİRMÂVÎ, Muhammed b. Abdüddâim
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Çağdaşı
ÇAKMAK, el-Melikü’z-Zâhir
Memlük sultanı (1438-1453).
Öğrencisi
CERRÂÎ
Hanbelî fakihi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞERÎF, Burhâneddin
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
KALESÂDÎ
Matematikçi ve Mâlikî fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN KĀDÎ ACLÛN, Necmeddin
Şâfiî fakihi ve kelâm âlimi.
Öğrencisi
İBN KĀDÎ ACLÛN, Takıyyüddin
Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
SEHÂVÎ, Şemseddin
Hadis âlimi ve tarihçi.
Öğrencisi
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-VARAKĀT
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) fıkıh usulüne dair risâlesi.
Üzerine şerh yazdığı eser
MİNHÂCÜ’t-TÂLİBÎN
Nevevî’nin (ö. 676/1277) Şâfiî fıkhına dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Kâ‘b b. Züheyr’in (ö. 24/645 [?]) Hz. Peygamber’e sunduğu ünlü kasidesi.
Üzerine şerh yazdığı eser
KASÎDETÜ’l-BÜRDE
Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) Hz. Peygamber için yazdığı ünlü kaside.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER