MÂTÜRÎDİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÂTÜRÎDİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الماتريديّة
EHL-i SÜNNET
Hz. Peygamber ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabir.
MÂTÜRÎDÎ
Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu, müfessir ve fakih.
Mezhebin düşüncesinin temellerini atan âlim
EBÛ HANÎFE
Hanefî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Mezhebin görüşlerini sistemleştiren âlim
NESEFÎ, Ebü’l-Muîn
Mâtürîdî’nin kurduğu Sünnî kelâm mezhebini geliştiren âlim.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcisi
SÂBÛNÎ, Nûreddin
Mâtürîdî kelâmcısı.
Ehl-i sünnet'in diğer kelâm mezhebi
EŞ‘ARİYYE
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935-36) tarafından kurulan kelâm mektebi.
HAKÎM es-SEMERKANDÎ
İlk dönem Mâtürîdî âlimlerinden.
RÜSTÜFAĞNÎ
Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî âlimi.
EBÛ ŞEKÛR es-SÂLİMÎ
et-Temhîd adlı eseriyle tanınan, Mâverâünnehir bölgesi Mâtürîdî-Hanefî âlimlerinden.
PEZDEVÎ, Ebü’l-Yüsr
Mâtürîdî kelâmcısı ve Hanefî fakihi.
SAFFÂR, Ebû İshak
Hanefî fakihi ve Mâtürîdî kelâmcısı.
ÛŞÎ
el-Emâlî adlı akaid risâlesiyle tanınan Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi ve muhaddis.
SEMERKANDÎ, Ubeydullah b. Muhammed
Müteahhir dönem Mâtürîdiyye âlimi.
Mezhebe mensup âlim
NESEFÎ, Ebü’l-Berekât
Hanefî mezhebinin klasik sonrası döneminde çok etkili olan bir âlim.
Mezhebe mensup âlim
NESEFÎ, Necmeddin
Hanefî fakihi, muhaddis, müfessir, kelâmcı.
Mezhebe mensup âlim
BEYÂZÎZÂDE AHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi ve kazaskeri.
Mezhebe mensup âlim
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Mâtürîdiyye'nin oluşumuna zemin hazırlayan âlimlerden biri
CÛZCÂNÎ, Ebû Bekir
Hanefî fakihi ve Ehl-i sünnet kelâmcısı.
Mâtürîdiyye'nin oluşumuna zemin hazırlayan âlimlerden biri
İYÂZÎ, Ebû Nasr
Hanefî âlimi.
Mâtürîdiyye mezhebi üzerine çalışmalarıyla tanınan âlim
TOPALOĞLU, Bekir
Kelâm âlimi, TDV İslâm Ansiklopedisi’nin kurucularından, idarî ve ilmî sorumlularından.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER