AHMET TAŞAĞIL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET TAŞAĞIL

Müellif toplam 33 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHADIR ŞAH I
Bâbürlü hükümdarı (1707-1712).
BAHADIR ŞAH II
Son Bâbürlü hükümdarı (1837-1858).
HANBALIK
Büyük Moğol İmparatorluğu’nun 1264-1368 yılları arasındaki başşehri.
HAYDAR ALİ HAN
Hindistan’da Meysûr Devleti’ni idare eden kumandan ve devlet adamı.
HAZARLAR
VII-XI. yüzyıllar arasında Karadeniz ile Kafkas dağlarının kuzeyinde ve İdil (Volga) nehri dolaylarında hüküm süren bir Türk devleti.
HITÂYNÂME
XVI. yüzyıl başlarında Çin’e giden Ali Ekber’in bu ülkeye dair yazdığı eser.
HOTEN
Doğu Türkistan’ın güneyinde tarihî bir şehir ve bölge.
HÜSEYİN MİRZA
Safevî hükümdarı (1694-1722).
ISIK GÖL
Orta Asya’da bir göl ve içinde bulunduğu coğrafî bölge.
İDİL BULGAR HANLIĞI
İslâmiyet’i resmî din olarak kabul eden ilk Türk devleti (X-XV. yüzyıl).
İLİG
Eski Türkler’de bir unvan.
İNAK
Türk ve Moğol devletlerinde İslâm öncesi dönemden XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar kullanılan bir unvan.
KARAHITAYLAR
Doğu ve Batı Türkistan’ın büyük bir kısmında hüküm süren Moğol devleti (1130-1211).
KARAKALPAKLAR
Orta Asya’da yaşayan bir Türk topluluğu.
KĀSIM HANLIĞI
Altın Orda Devleti’nin parçalanmasından sonra Moskova yakınlarında kurulan Türk hanlıklarından biri (1445[?]-1681).
KEŞ
Özbekistan’da tarihî bir şehir.
KULCA
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) bir şehir.
KURULTAY
Ulusal toplantı, genel toplantı, kongre anlamında terim.
KUTLUĞHANLILAR
1222-1306 yılları arasında Kirman’da hüküm süren bir hânedan.
MANGIŞLAK
Hazar denizinin doğu sahillerinde dağlarla kaplı yarımada.
ME’MÛNÎLER
Hârizm’de hüküm süren bir hânedan (995-1017).
MERGĪNÂN
Özbekistan’ın Fergana idarî bölümünde şehir.
ÖZBEK
İldenizli atabegi (1210-1225).
ÖZKENT
Karahanlı Devleti’ne başkentlik yapmış, günümüzde Kırgızistan sınırları içinde bulunan tarihî şehir.
P’U SHOU-KENG
Çinli müslüman tüccar ve devlet adamı.
SAKĀLİBE
Ortaçağ İslâm kaynaklarında Slavlar’la Slav kökenli kölelere verilen isim.
SOĞD
Orta Asya’da yaşamış İranî bir kavim ve yaşadığı bölge.
TALAS SAVAŞI
Müslüman Araplar’la Karluk Türkleri’nin Çin orduları karşısında zafer kazandığı savaş (133/751).
TURFAN
Doğu Türkistan’da bir vaha ve aynı adı taşıyan tarihî bölge.
TUVA
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyet.
TÜRKİSTAN
Orta Asya’nın büyük kısmı için kullanılan tarihî bir terim.
YAKUTLAR
Sibirya’nın doğusunda yaşayan Türk kökenli bir boy.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER