İBRAHİM HAREKÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM HAREKÂT

Müellif toplam 29 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARŞ
Cezayir’de muhtelif kabilelerin toplu mülkiyetinde bulunan arazi hakkında kullanılan terim.
BÂCE
Portekiz’de eski bir İslâm şehri.
BÂCE
Tunus’ta bir şehir.
BELENSİYE
Beş asır İslâm hâkimiyetinde kalan ve bugün Valencia adıyla anılan İspanya’nın üçüncü büyük şehri.
BENZERT
Tunus’un kuzeyinde bir liman şehri ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.
BERÎD
İslâm devletlerinde istihbarat ve posta teşkilâtına verilen ad.
BİCÂYE
Cezayir’de bir liman şehri.
CEMAAT
Kuzey Afrika’da özellikle Fas’ın merkeze tâbi olmayan bölgelerinde idarî yetkiyi ellerinde tutanların oluşturduğu meclis.
DEVÂİR
Cezayir’de mahallî yöneticilerin hizmetinde bulunan aileler topluluğuna verilen ad.
DUGAT, Gustave
Fransız şarkiyatçısı.
EBÛ MUS‘AB
Mâlikî fakihi.
FAS / 2. Bölüm: TARİH
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
FAS / 5. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Afrika’nın kuzeybatısında İslâm ülkesi.
FAS
Fas’ın eski başşehri.
FÂSÎ, Abdülkādir b. Ali
Âlim ve mutasavvıf.
GĀNİYE (Benî Gāniye)
Kuzey Afrika’da Murâbıt hâkimiyetini tekrar kurmaya çalışan Berberî asıllı bir aile.
HEVVÂRE
Bir Berberî kabilesi.
İBN MERYEM
Mâlikî fakihi, edip ve tarihçi.
İBN OSMAN el-MİKNÂSÎ
Faslı vezir ve diplomat.
MEZÂTE
Berberîler’in en eski ve en büyük kollarından biri.
MİDRÂRÎLER
772-976 yılları arasında Fas’ın Sicilmâse şehrinde hüküm süren bir hânedan.
MÛSÂ b. EBÜ’l-ÂFİYE
Fâtımîler’in ve Endülüs Emevîleri’nin Fas valiliğini yapan Miknâse emîri.
MÜSTEGĀNİM
Batı Cezayir’de Akdeniz sahilinde tarihî bir şehir.
NEFÛSE
Bir Berberî kabilesi.
NEFZÂVE
Bir Berberî kabilesi.
RABAT
Fas’ın başşehri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER