NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

NASUHİ ÜNAL KARAARSLAN

Müellif toplam 23 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tefsir, İslam Felsefesi ve Ahlak, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂRÛDÎ, Mahmud Sâmi Paşa
Mısırlı şair ve devlet adamı.
el-CEMHERE
İbn Düreyd (ö. 321/933) tarafından hazırlanan Arapça sözlük.
EBÛ NÜVÂS
Abbâsîler’in ilk döneminde Arap şiirine yeni bir üslûp getiren şair.
FÂRÂBÎ, İshak b. İbrâhim
Arap dili âlimi, lugatçı.
HAMDÂNÎLER
905-1004 yılları arasında Musul ve çevresiyle Kuzey Suriye’de hüküm süren bir Arap hânedanı.
HÂRİS b. HİLLİZE
Muallaka şairlerinden.
HEMDÂNÎ
Ensâb âlimi, tarihçi, coğrafyacı ve şair.
HÜSEYİN b. HAMDÂN b. HAMDÛN
Abbâsîler’in Hamdânîler’e mensup vali ve kumandanlarından.
HÜZEYL (Benî Hüzeyl)
Adnânîler’e mensup, şairleriyle ünlü bir Arap kabilesi.
ISLÂHU’l-MANTIK
İbnü’s-Sikkît’in (ö. 244/858) kelimelerin farklı ve hatalı kullanımlarını ele aldığı lugata dair eseri.
İBN CÜBEYR
Endülüslü Arap seyyahı.
İBN DÜREYD
Arap dili âlimi, edip ve şair.
İBN HİCCE
Memlükler dönemi edip ve şairi.
İBNÜ’n-NEDÎM
Arap bibliyografya âlimi, el-Fihrist adlı eserin müellifi.
İBNÜ’s-SİKKÎT
Arap dili âlimi ve edip.
İDRÎSÎ, Muhammed b. Abdülazîz
Tarihçi ve hadis âlimi.
el-İKLÎL
Hemdânî’nin (ö. 360/971’den sonra) Yemen tarihine dair eseri.
KEŞŞÂFÜ ISTILÂHÂTİ’l-FÜNÛN ve’l-ULÛM
Tehânevî’nin (ö. 1158/1745’ten sonra) çeşitli ilimlere ait terimler ansiklopedisi.
SANEVBERÎ
Tabiat tasvirleriyle ünlü şair.
SARÎULGAVÂNÎ
Abbâsî dönemi Arap şairi.
TA‘RÎB
Yabancı kelime ve terimlerin Arapçalaştırılması, bir yabancı dildeki eserlerin Arapça’ya çevrilmesi ve Araplaştırma anlamlarında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER