NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الغني بن إسماعيل النابلسي
Babası
NABLUSÎ, İsmâil b. Abdülganî
Hanefî âlimi.
Hocası
NECMEDDİN el-GAZZÎ
Fıkıh, hadis ve biyografi âlimi.
Müridi ve halifesi
BEKRÎ, Kutbüddin
Halvetiyye tarikatının Bekriyye şubesinin kurucusu, müellif.
Müridi ve halifesi
SAÇAKLIZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Tarikatı
KĀDİRİYYE
Abdülkādir-i Geylânî’ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatı.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Eser verdiği konu
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Şerh yazdığı eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Şerh yazdığı eser
et-TARÎKATÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573) Kur’an’a ve sünnete uygun bir dinî hayatın esaslarını ortaya koyduğu ve bid‘atlara karşı uyarılarda bulunduğu eseri.
Şerh yazdığı eser
et-TUHFETÜ’l-MÜRSELE
Muhammed b. Fazlullah el-Burhânpûrî’nin (ö. 1029/1620) sûfîlerin varlık ve mertebeleri hakkındaki görüşlerine dair eseri.
Hocası
İBN HAMZA
el-Beyân ve’t-taʿrîf adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Hocası
ŞEBRÂMELLİSÎ
Şâfiî fakihi.
Talebesi
İBN ABDÜRREZZÂK
Hanefî fakihi ve edip.
Talebesi
İBN KENNÂN
Halvetî şeyhi, tarihçi, edip ve şair.
Talebesi
AHMED el-MENÎNÎ
Osmanlı âlimi, tarihçi, edip ve muhaddis.
Talebesi
İMÂDÎ
Hanefî fakihi.
Talebesi
MUHİBBÎ, Muhammed Emîn
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair ve tarihçi.
Talebesi
SEFFÂRÎNÎ
Hanbelî âlimi.
Talebesi
AHMED KEŞFÎ EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Talebesi
SÜVEYDÎ, Abdullah b. Hüseyin
Bağdatlı Sünnî âlim ve şair.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilendiği isim
İBN SEB‘ÎN
Sûfî filozof.
Etkilendiği isim
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Etkilendiği isim
ABDÜLKERÎM el-CÎLÎ
el-İnsânü’l-kâmil adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
ŞEYH ARSLÂN
Tevhide dair risâlesiyle tanınan Türk asıllı sûfî.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
TÂCEDDİN b. ZEKERİYYÂ
Nakşibendiyye-Ahrâriyye tarikatının Tâciyye şubesinin kurucusu.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
ABDÜLAHAD NÛRİ
Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, mutasavvıf ve şair.
Eserine şerh yazdığı âlim
BÛSÎRÎ, Muhammed b. Saîd
Hz. Peygamber için yazdığı kasidelerle üne kavuşan şair.
Eserini şerh eden isim
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN
Biyografi âlimi, mutasavvıf ve hattat.
Tarikatı
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Şerh yazdığı eser
AKĀİDÜ’s-SENÛSÎ
Eş‘arî âlimlerinden Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’nin (ö. 895/1490) akaide dair dört eserinin ortak adı.
Şerh yazdığı eser
el-EŞBÂH ve’n-NEZÂİR
Zeynüddin İbn Nüceym’in (ö. 970/1563) İslâm hukukundaki küllî kaideleri ve benzer meselelerin tâbi olduğu ortak veya farklı hükümleri konu alan eseri.
Çağdaşı
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Çağdaşı
HÜSEYİN HOCA
Tunuslu devlet adamı ve tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER