ÖMER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÖMER ile İLİŞKİLİ MADDELER

عمر
HULEFÂ-yi RÂŞİDÎN
Hz. Peygamber’den sonraki ilk dört halife (632-661).
FÂRÛK
Hz. Ömer’in lakabı.
HAFSA
Hz. Ömer’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biri.
ÂSIM b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, sahâbî.
Oğlu
UBEYDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Sahâbî.
Hanımı
ÜMMÜ KÜLSÛM bint ALİ
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin kızı.
TÜREBE SERİYYESİ
Hevâzin’e mensup dört kabile üzerine Hz. Ömer’in kumandasında gönderilen seriyye (7/628).
eş-ŞÜRÛTÜ’l-ÖMERİYYE
Hz. Ömer tarafından zimmîler hakkında konulduğu ileri sürülen şartlar.
Kendisinin de aralarında bulunduğu zümre
AŞERE-i MÜBEŞŞERE
Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.
Hilafet makamındaki selefi
EBÛ BEKİR
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisi (632-634).
Hilafet makamındaki halefi
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
ZEYD b. HATTÂB
Hz. Ömer’in kardeşi, sahâbî.
FÂTIMA bint HATTÂB
Hz. Ömer’in kız kardeşi, sahâbî.
Eniştesi
SAÎD b. ZEYD
Aşere-i mübeşşereden biri.
Döneminde valilik yapan sahabî
MUGĪRE b. ŞU‘BE
Sahâbî, Emevî devlet adamı.
Döneminde valilik yapan sahabî
EBÛ UBEYDE b. CERRÂH
Aşere-i mübeşşereden olan kumandan sahâbî.
Döneminde valilik yapan sahabî
EBÛ MÛSÂ el-EŞ‘ARÎ
Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahâbî.
Döneminde valilik yapan sahabî
AMR b. ÂS
Meşhur sahâbî, Mısır fâtihi ve devlet adamı.
Döneminde kumandanlık yapan sahabî
SA‘D b. EBÛ VAKKĀS
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî, kumandan.
Çağdaşı
NUAYM b. ABDULLAH
Sahâbî.
Çağdaşı
HABBÂB b. ERET
İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden biri.
HÜRMÜZÂN-ı FÂRİSÎ
Hz. Ömer’in ölümünden sorumlu tutularak katledilen Sâsânî kumandanı.
Halifeliği döneminde gerçekleşen savaş
CELÛLÂ SAVAŞI
Hz. Ömer devrinde Irak’ta müslümanlarla Sâsânîler arasında cereyan eden meydan muharebesi.
Halifeliği döneminde gerçekleşen savaş
KĀDİSİYE SAVAŞI
Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı (15/636).
Halifeliği döneminde gerçekleşen savaş
YERMÜK SAVAŞI
Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve müslümanların bölgeye hâkim olmasını sağlayan savaş (15/636).
HÜR b. KAYS
Hz. Ömer’in danışma kurulunda yer alan sahâbî.
İlk defa kendisi hakkında kullanılan unvan
EMÎRÜ’l-MÜ’MİNÎN
İslâm tarihinde Hz. Ömer’den itibaren devlet başkanlarına verilen unvan.
CÂBİYE
Suriye’de Hz. Ömer’in ziyaretiyle meşhur olan ordugâh şehri.
CERÎB
Hz. Ömer zamanından itibaren İslâm dünyasında kullanılan alan ve hacim ölçüsü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER