SELİM II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SELİM II ile İLİŞKİLİ MADDELER

سليم
Babası
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Annesi
HÜRREM SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın hanımı ve II. Selim’in annesi.
Kardeşi
MUSTAFA ÇELEBİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın oğlu.
Kardeşi
BAYEZİD, Şehzade
Kanûnî Sultan Süleyman’ın saltanat iddiasıyla isyan eden Hürrem Sultan’dan olma oğlu.
Kız kardeşi
MİHRİMAH SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın kızı.
Hanımı
NURBÂNÛ SULTAN
III. Murad’ın annesi, vâlide sultan.
Oğlu
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Lalası
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Şeyhülislâmı
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Babasının vefatını haber vererek tahta çıkmasını sağlayan sadrazam ve damadı
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
PERTEV PAŞA
Osmanlı veziri.
Veziri
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
SEMİZ AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Şehzade Bayezid ile mücadelesinde yanında yer alan devlet adamı
PÎRÎ MEHMED PAŞA, Ramazanoğlu
Ramazanoğulları beyi ve Osmanlı devlet adamı.
Kaptanıderyâ, veziri ve damadı
PİYÂLE PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı, vezir.
Damadı, sadrazam
SİYAVUŞ PAŞA, Kanijeli
Osmanlı sadrazamı.
Veziri ve musâhibi
ŞEMSİ AHMED PAŞA
Osmanlı beylerbeyi ve tarihçisi.
Yemen serdarlığına getirdiği devlet adamı
KOCA SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kaptanıderyâ, Tunus fâtihi
KILIÇ ALİ PAŞA
Osmanlı denizcisi ve kaptan-ı deryâsı.
Döneminin ünlü denizcisi
HIZIR HAYREDDİN REİS
Ünlü Türk denizcisi.
Hocası olduğu düşünülen âlim ve şair
RIZÂÎ MAHMUD BABA EFENDİ
Osmanlı âlimi, mutasavvıf, şair ve hattat.
Döneminin meşhur mimarı
SİNAN
Osmanlı mimarbaşısı.
İltica eden kardeşinin teslimi için mektup yazıp altın gönderdiği şah
TAHMASB
Safevî şahı (1524-1576).
Şehzadeliği sırasında yanında divan kâtibi olarak görev yapan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Vefatı sırasında sarayda görevli olan ve son günleri hakkında bilgi veren tarihçi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgiler veren tarihçi
NEHREVÂLÎ
Mekke’ye ve Yemen’e dair eserleriyle meşhur olan tarihçi, hadis ve fıkıh âlimi.
Kardeşi ile giriştiği taht mücadelesi ve kişiliği hakkında bilgi veren kişi
BUSBEKE, Ootgeer Giselijn van
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Alman imparatorunun elçisi sıfatıyla İstanbul’a gelen Flaman asıllı diplomat.
Feridun Ahmed Bey'in dönemi ile ilgili belgeleri de ihtiva eden eseri
MÜNŞEÂTÜ’s-SELÂTÎN
Feridun Ahmed Bey’in (ö. 991/1583) hükümdar mektupları ile ferman, berat, fetihnâme vb. sûretlerini topladığı eseri.
Âşık Çelebi'nin II. Selim için yazdığını belirttiği eseri
MEŞÂİRÜ’ş-ŞUARÂ
Âşık Çelebi’nin (ö. 979/1572) Türk edebiyatı tarihinde en ön sırada gelen şairler tezkiresi.
Musahibi ve dadısı
HUBBÎ HATUN
Kadın divan şairlerinin önde gelenlerinden.
Hekimi
NİDÂÎ
Osmanlı hekimi.
Döneminde sarayda çalışan nakkaş
ALİ NAKKAŞ
XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Osmanlı tasvir sanatçısı.
Şiirlerinden örnekler veren tezkire müellifi
RIZÂ, Seyyid Mehmed
Kendi adıyla anılan tezkiresiyle meşhur Osmanlı müellifi.
Şehzadeliği sırasında yanında divan kâtibi olarak bulunan şair
KARA FAZLÎ
Gül ü Bülbül adlı mesnevisiyle tanınan divan şairi.
İtibar ettiği şairlerden
NİGÂRÎ
Nakşibendî şeyhi, şair.
Döneminin şairlerinden
RAHMÎ
Divan şairi.
Nûriyye adlı eserini Manisa valiliği esnasında II. Selim'e takdim eden mutasavvıf
İBN ÎSÂ
Mutasavvıf-şair.
Selîm Hanname adlı eserinde döneminin olaylarını anlatan tarihçi
LOKMÂN b. HÜSEYİN
Osmanlı tarihçi ve şehnâmecisi.
Kıbrıs fethi sonrası yaşanan ve büyük zayiat verilen deniz savaşı
İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI
Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanmaları arasında meydana gelen deniz savaşı (17 Cemâziyelevvel 979 / 7 Ekim 1571).
Doğduğu ve on sekiz yaşına kadar hayatını geçirdiği yer
TOPKAPI SARAYI
Defnedildiği yer
SELİM II TÜRBESİ
İstanbul Ayasofya Camii hazîresinde türbe.
Mimar Sinan’a yaptırdığı külliye
SELİMİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Kıbrıs'ta adını taşıyan cami
SELİMİYE CAMİİ
Kıbrıs’ın fethinden sonra Lefkoşe’de II. Selim’in emriyle katedralden çevrilen cami.
Konya'daki cami ve imareti
SULTAN SELİM CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Konya’da Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Selim tarafından yaptırılan cami ve imaret.
Yaptırdığı külliye
SULTAN SELİM KÜLLİYESİ
Konya’nın Karapınar ilçesinde XVI. yüzyıla ait külliye.
Bazı birimlerini yaptırdığı külliye
SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ
Şam’da XVI. yüzyılın ortalarında inşa edilen külliye.
Veziri ve damadı Zal Mahmud Paşa ile kızı Şah Sultan tarafından Eyüp'te Mimar Sinan'a yaptırılan külliye
ZAL MAHMUD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Kasımpaşa-Okmeydanı arasında damadı Piyale Paşa'nın yaptırdığı külliye
PİYÂLE PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen külliye.
Etrafını temizletip Mimar Sinan'a payandalarla takviye ettirdiği ve iki minare eklettiği cami
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
Babası tarafından yapımı başlatılan ve döneminde tamamlanan köprü
BÜYÜKÇEKMECE KÖPRÜSÜ
Büyükçekmece gölünün denize kavuştuğu yerde XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan köprü.
Adına ilk hutbenin okunduğu cami
SARAY CAMİİ
XV. yüzyılın ikinci yarısında Kütahya’da yaptırılan cami.
Sultâniye adıyla kasaba haline getirdiği Konya ovasındaki yerleşim yeri
KARAPINAR
Konya iline bağlı bir ilçe merkezi.
Döneminde fethedilen ada
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Döneminde Osmanlı hâkimiyetine giren ülke
TUNUS
Kuzey Afrika’da ülke.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER