ŞİİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞİİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشعر
ŞAİR
NESİR
Şiirin dışında kalan söz dizimi kurallarına uygun anlatım biçimi.
VEZİN
Nazım sistemi; kalıp ölçüsü anlamında terim.
ARÛZ
Arap edebiyatında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve Arap nazım sisteminde ilk şatrın son tef‘ilesi.
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
BEYİT
Arap nazım sisteminde en küçük nazım birimi.
MISRA
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında beyti oluşturan bir satırlık nazım parçası.
KAFİYE
Beyit ve mısra sonlarında yer alan ve benzer sesler içeren kelimeler düzeni.
ZARÛRÂT-ı Şİ‘RİYYE
Şiirin vezin ve kafiye düzeniyle armonik yapısını korumak için şaire tanınan kural dışı tasarruflar anlamında bir terim.
İNŞÂD
Topluluk karşısında usulüne uygun şiir okuma.
KASİDE
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
GAZEL
Eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli.
EDEBİYAT
METHİYE
Klasik Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kişi ve topluluklarla çeşitli mekânların övülmesi maksadıyla yazılmış şiir.
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
MÜNÂCÂT
Klasik Şark edebiyatlarında konusu Allah’a yakarış olan manzumelerle bunların bestelenmiş şekillerine verilen ad.
İLÂHİ
Dinî-tasavvufî muhteva taşıyan bestelenmiş şiirlerin genel adı.
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
RAMAZÂNİYYE
Divan şiirinde ramazan ayını konu edinen manzumelerin genel adı.
BAHÂRİYYE
Türk ve İran klasik şiirinde teşbîb kısmında bahar tasviri yapılan kasidelere verilen ad.
ŞİTÂİYYE
Divan edebiyatında kış mevsimini konu alan şiir türü.
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
MEVLİD
Hz. Peygamber’in doğumu; doğum yıl dönümü vesilesiyle yapılan törenlere verilen isim; bu törenlerde okunmak üzere yazılmış eserlerin ortak adı.
IYDİYYE
Divan edebiyatında ramazan ve kurban bayramları vesilesiyle yazılmış kaside.
TARDİYYE
Avcılık şiirleri için kullanılan bir terim.
AĞIT
Ölen kişinin ardından nağme ile terennüm edilen sözler; yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve türküler.
DEYİŞ
Türk halk edebiyatı ve mûsikisinde türkü, mâni, koşma gibi nazım şekilleriyle yazılan ezgili şiir türlerinin genel adı.
HAMÂSE
Arap edebiyatında kahramanlık şiirleri ve bu adla düzenlenen antoloji türü.
MUSAMMAT
İslâm edebiyatında bendlerden kurulu nazım şekillerinin genel adı.
MESNEVİ
Fars, Türk ve Urdu edebiyatlarında birbiriyle kafiyeli ikişerli mısralardan oluşan nazım şekli.
RUBÂÎ
Dört mısralı nazım şekli.
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
KOŞMA
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan ve Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.
SEMÂİ
Âşık edebiyatında bir nazım şekli.
KITA
İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan bir nazım şekli.
TÜRKÜ
Ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatı nazım biçimi.
MÂNİ
Anonim Türk halk şiirinde bir nazım şekli.
TUYUĞ
Klasik Türk edebiyatında kullanılan yerli bir nazım şekli.
MÜŞECCER
Ağaç biçiminde düzenlenmiş bir nazım türü, kelimelerin ardarda eş anlamlılarıyla açıklandığı bir sözlük çeşidi.
MEVÂLİYYÂ
Arap halk türküleri formlarından ve halk diliyle yazılıp söylenen nazım şekillerinden biri.
MÜVEŞŞAH
Endülüs’te ortaya çıkan bir şiir türü.
ZECEL
Endülüs’te ortaya çıkan bir halk şiiri türü.
MÜLEMMA‘
Eski Fars ve Türk edebiyatlarında farklı dillerde söylenmiş mısraların oluşturduğu şiir.
MÜSTEZAD
Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış birer kısa mısra bulunan manzume.
AYAK
Halk şiirinde kafiye karşılığı olarak kullanılan bir terim.
REDİF
Manzum eserlerde kafiyeyi oluşturan kelimenin son harfine eklenen harf, takı, kelime veya kelime grubu.
SEBK-i HİNDÎ
Divan şiirinde sanat ve anlam derinliğine dayanan üslûp akımı.
TAZMİN
Şiirde alıntı yapma; bir kelimeyi başka bir kelimenin anlamını da içerecek biçimde kullanma mânasında dil ve edebiyat terimi.
TAKTΑ
Şiiri tef‘ile, hece ve harflere göre bölümleme anlamında edebiyat terimi.
TEHALLUS
Şiir ve nesirde tema ve konular arasında münasebet düşürerek geçiş yapma anlamında bedî‘ terimi.
İKTİDÂB
Şiir ve nesirde tema ve konular arasında ilgi kurmadan geçiş yapmak anlamında bedî‘ ilmi terimi.
TEVÂRÜD
İki şairin birbirinden habersiz aynı şiir parçasını söylemesi anlamında edebiyat terimi.
SEHL-i MÜMTENİ
Kolay görünmekle birlikte benzerinin söylenmesi çok zor olan söz, mısra, beyit anlamında belâgat terimi.
İNTİHAL
Başkasına ait bir söz veya şiiri sahiplenmek anlamında edebiyat terimi.
İRTİCÂL
Şiiri (veya güzel sözü) önceden hazırlanmadan, düşünüp tasarlamadan içe doğduğu gibi söylemek anlamında edebiyat terimi.
MUAMMA
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
TARİH DÜŞÜRME
İslâm kültüründe bir olayın tarihini bir mısra, beyit veya ibare içinde ebced hesabına uygun şekilde belirtme sanatı.
NAZÎRE
Bir edebî eserin benzeri.
MUHTÂRÂT
Arap edebiyatında edebî metin ve şiirlerden derlenmiş kitap türü, antoloji.
MÜNTEHABÂT
Manzum ve mensur eser veya eserlerle süreli yayınlardan seçilmiş metinlerin yer aldığı derlemelerin genel adı; antoloji.
CÖNK
Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü.
DÎVÂNÜ’l-MEÂNÎ
Ebû Hilâl el-Askerî’nin (ö. 400/1009’dan sonra) şiirde konu, mâna ve üslûba dair eseri.
eş-Şİ‘R ve’ş-ŞUARÂ
İbn Kuteybe’nin (ö. 276/889) Arap şiiri ve şairlerine dair eseri.
MUALLAKĀT
Câhiliye döneminde yedi (veya on) şaire ait seçkin kaside koleksiyonuna verilen ad.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER