ŞİİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞİİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشعر
ŞAİR
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
ARÛZ
Arap edebiyatında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve Arap nazım sisteminde ilk şatrın son tef‘ilesi.
KAFİYE
Beyit ve mısra sonlarında yer alan ve benzer sesler içeren kelimeler düzeni.
İlk Türk şiirlerinin derlendiği eser
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
İslâmî devrin ilk örneklerinden
KUTADGU BİLİG
Yûsuf Has Hâcib tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli kaynaklarından.
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
HALK EDEBİYATI
Halkın edebî zevkini karşılamak üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.
KARACAOĞLAN
Ünlü saz şairi.
TEKKE EDEBİYATI
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Tanzimat dönemi şairlerinden
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Edebiyât-ı Cedîde şairlerinden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Tanzimat dönemi şairlerinden
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Tanzimat dönemi şairlerinden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Tanzimat dönemi şairlerinden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Tanzimat dönemi şairlerinden
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Tanzimat dönemi şairlerinden
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Edebiyât-ı Cedîde şairlerinden
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
ASYA, Arif Nihat
Şair ve yazar.
DIRANAS, Ahmet Muhip
Cumhuriyet dönemi şairi.
KANIK, Orhan Veli
Cumhuriyet dönemi şairi.
TARANCI, Cahit Sıtkı
Cumhuriyet dönemi şairi.
DAĞLARCA, Fazıl Hüsnü
Cumhuriyet devri şairi.
ZARİFOĞLU, Abdurrahman Cahit
Şair ve yazar.
NAZIM HİKMET
Cumhuriyet dönemi şair ve yazarı, düşünce adamı.
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
VEZİN
Nazım sistemi; kalıp ölçüsü anlamında terim.
KUDÂME b. CA‘FER
Şiir tenkidi ve kamu maliyesi alanlarındaki eserleriyle tanınan Abbâsî divan kâtibi.
Şiir tenkidi ile eser veren alim, edip
İBN TABÂTABÂ, Ebü’l-Hasan
Münekkit, edip ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER