BAYEZİD II - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi
Sitemize erişimde kesintiler yaşanabilmektedir. Sorunun çözümü için çalışmalar devam etmektedir.

« Madde sayfasına git

BAYEZİD II ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası ve kendisinden önceki padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Saltanat için mücadele ettiği kardeşi
CEM SULTAN
Osmanlı şehzadesi.
Lalası
ÇANDARLI İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Lalası
KASIM PAŞA, Cezerî
Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemi devlet adamı ve şairlerinden.
Tahta çıkmasında etkili olan devlet adamı
İSHAK PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Musahibliğini yapan âlim
MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Dönemin donanma komutanı
KEMAL REİS
II. Bayezid döneminin Türk denizcisi.
İstanbul’da yaptırdığı cami ve külliye, türbesinin bulunduğu yer
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan selâtin camii ile ek binaları.
Annesi
GÜLBAHAR HATUN
II. Bayezid’in annesi.
Oğlu
KORKUT, Şehzade
Osmanlı şehzadesi.
Oğlu ve kendisinden sonraki padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Farsça Osmanlı tarihi yazdırdığı tarihçi
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Türkçe Osmanlı tarihi yazdırdığı kişi
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Cem Sultan ile saltanat mücadelesinin sonucunda elden çıkan Otranto'yu geri almak için yapılan sefer
OTRANTO SEFERİ
1480’de Gedik Ahmed Paşa tarafından Güney İtalya’ya yapılan sefer.
Hat dersleri aldığı hocası
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
Kardeşi Cem Sultan'a taraftar olan vezîriâzam
KARAMÂNÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı ve tarihçisi.
Cem Sultan taraftarı olduğu için idam edilen dönemin önemli devlet adamı
GEDİK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Dönemin önemli devlet adamlarından
YÛNUS PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Yedi yaşında sancak beyi olarak gönderildiği şehir
AMASYA
Karadeniz bölgesinin iç kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Şehzadeliğinde kendi birlikleriyle orduya katılarak sağ kolda yer aldığı savaş
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
Boğdan seferi ile alınan kale
KİLİ
Bugün Ukrayna Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tarihî kale ve şehir.
Boğdan seferi ile alınan kale
AKKİRMAN
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Odesa eyaletinde bir şehir.
Fethettiği şehir
MODON
Yunanistan’da Mora yarımadasının güneybatı kesiminde tarihî bir şehir.
Fethettiği yerlerden
KORON
Yunanistan’da Mora yarımadasında tarihî bir şehir.
Tesis ettiği yerleşim yeri
TEPEDELEN
Arnavutluk’ta tarihî bir kasaba.
Arnavutluk'ta isyan eden bey
İSKENDER BEY
Osmanlılar’a karşı mücadele eden Arnavut beyi.
Anadolu'da etkinlik kurmaya çalışan Safevî şahı
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Anadolu'da şiiliği yaymaya çalışan hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Anadolu'da Şah İsmail yanlısı bir isyan çıkaran kişi
ŞAHKULU BABA TEKELİ
Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıkaran Türkmen babası.
Osmanlı topraklarına dahil ettiği beylik
ÖZEROĞULLARI
Hatay Dörtyol çevresine XIV-XVI. yüzyıllar arasında hâkim olan Türkmen beyliği.
Dönemin siyasi olaylarında etkin olan aile
TURGUTLULAR
Karamanoğulları’na bağlı bir Türkmen oymağı ve bu oymağın başında bulunan ailenin adı.
Döneminde idam edilen âlim
MOLLA LUTFİ
Osmanlı âlimi.
Cenazesine katılıp borcunu ödediği âlim
MOLLA GÜRÂNÎ
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Döneminin tarihçisi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçi
ORUÇ b. ÂDİL
Osmanlı tarihçisi.
Dönemin önemli âlimlerinden
TÂCÎZÂDE CÂFER ÇELEBİ
Osmanlı şairi, münşî ve devlet adamı.
Dönemin önemli âlimlerinden
TÂCÎZÂDE SÂDÎ ÇELEBİ
Âlim ve münşî.
Dönemin önemli âlimlerinden
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
Osmanlı müftüsü ve âlimi.
Saraya davet edilen ve padişaha riyâziyyât okutan âlim
MÎRİM ÇELEBİ
Osmanlı matematik ve astronomi âlimi.
II. Bayezid'e Hediyyetü’l-mülûk adlı eserini takdim eden âlim
KONEVÎ, Mehmed
Astronomi âlimi ve muvakkit.
Vaazlarını dinleyip sohbetlerine katıldığı, sefere giderken beraberinde götürdüğü âlim
MOLLA ARAP
Osmanlı âlimi, vâiz.
İtimat ve takdirini kazanan, nasihat için Şehzade Selim'e gönderilen âlim
SARIGÖREZ NÛREDDİN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
İltifatına mazhar olan ve oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan uzaklaştırılmasına karşı çıkan şeyh
SEYYİD VELÂYET
Vefâî-Zeynî şeyhi.
Dönemin şairlerinden
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
Dönemin şairlerinden
ZÂTÎ
Divan şairi.
Dönemin şairlerinden
FİRDEVSÎ, Uzun
II. Bayezid adına yazdığı Süleymannâme adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi.
Dönemin şairlerinden
REVÂNÎ
Divan şairi.
Şehnâme adlı eserinde II. Bayezid'in seferlerinden bahseden şair
MAHREMÎ
Divan şairi.
Taht mücadelesinde Cem Sultan'ın yanında yer alan ve uğrunda öldürülen, II. Bayezid için de kaside yazan dönemin şairi
SA‘DÎ-i CEM
Divan şairi.
Şehzadeliğinden itibaren çevresinde yer alan ve eserlerini kendisine takdim eden müellif
MEHMED ÇELEBİ, Lâdikli
Türk mûsikisi nazariyatçısı.
II. Bayezid'e ithaf edilen eser
MAKĀSIDÜ’l-EDVÂR
Mahmûd Çelebi’nin (XVI. yüzyıl) mûsiki nazariyatına dair eseri.
Döneminde kurumsallaşma sürecini tamamlayan makam
NAKÎBÜLEŞRAF
Seyyid ve şeriflerle ilgili işlere bakan yetkili.
Amasya'da yaptırdığı cami ve külliye
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Amasya’da II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan külliye.
Edirne'de yaptırdığı cami ve külliye
BEYAZIT II CAMİİ ve KÜLLİYESİ
Edirne’de II. Bayezid tarafından XV. yüzyıl sonlarında inşa ettirilen külliye.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Edirne’de Tunca nehri üzerinde XV. yüzyıl sonlarında yapılan köprü.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Sakarya ilinin Geyve ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
Yaptırdığı köprü
BEYAZIT II KÖPRÜSÜ
Çorum ilinin Osmancık ilçesinde XV. yüzyıl sonunda yapılan köprü.
Bursa'da yaptırdığı han
KOZA HANI
Bursa Çarşısı içinde Sultan II. Bayezid tarafından XV. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılan büyük han.
Bursa'da yaptırdığı han
PİRİNÇ HANI
Bursa’da XVI. yüzyılın başında inşa edilen han.
Hanımı Hüsnüşah Hatun tarafından yaptırılan han
KURŞUNLU HAN
Manisa’da XV. yüzyılın sonlarına ait han.
II. Bayezid ve dönemi hakkında araştırmaları olan şarkiyatçı
KISSLING, Hans Joachim
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Fatih'in vefatından sonra hizmetinde bulunan ve dönemi hakkında bilgi veren yazar
ANGIOLELLO, Giovanni Maria
Esir düştüğü Osmanlı ülkesinde uzun süre kalan ve Şark âlemi hakkında çeşitli eserler kaleme alan Venedikli yazar.
Osmanlı tarihine dair yayınladığı seride II. Bayezid'in hayatı hakkındaki iki eserin tercümesine yer veren türkolog
KREUTEL, Richard Franz
Avusturyalı Türkolog.
Eserinde döneminin son yılları hakkında bilgi veren tarihçi
SANUDO, Marino
Venedik tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER