HARF - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HARF ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحرف
ELİFBÂ
Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisi.
EBCED
Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemi.
HAT
Arap harflerinden doğarak İslâm medeniyetinde müstakil ve olağan üstü bir mevki kazanan güzel yazı sanatı.
TRANSKRİPSİYON
Bir alfabede yer alan harflerin bazı özel işaretler ilâvesiyle başka bir alfabenin karakterlerine çevrilmesi, çevriyazı.
TECVİD
Kur’ân-ı Kerîm’in kurallarına uygun biçimde okunmasını konu alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
İBDÂL
Arap dilinde ve kıraatlerde bazı kelimelerdeki harf değişimlerini belirten terim.
SAVTİYYE
Arapça’daki sesleri inceleyen bilim dalı.
HURÛF
Harflerle rakamlarda tabiat ve hadiseleri etkileme gücünün bulunduğu veya bunların gaybdan haber vermede yararlı olduğu iddiasına dayanan sözde bir ilim.
HURÛFÎLİK
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım.
HURÛF-ı MUKATTAA
Kur’an’da yirmi dokuz sûrenin başında yer alan ve isimleriyle telaffuz edilen harflerin ortak adı.
ELİF
Arap alfabesinin birinci harfi.
Arap alfabesinin ikinci harfi.
Arap alfabesinin üçüncü harfi.
Arap alfabesinin dördüncü harfi.
CÎM
Arap alfabesinin beşinci harfi.
Arap alfabesinin altıncı harfi.
Arap alfabesinin yedinci harfi.
DÂL
Arap alfabesinin sekizinci harfi.
ZÂL
Arap alfabesinin dokuzuncu harfi.
Arap alfabesinin onuncu harfi.
ZÂY
Arap alfabesinin on birinci harfi.
SÎN
Arap alfabesinin on ikinci harfi.
ŞÎN
Arap alfabesinin on üçüncü harfi.
SÂD
Arap alfabesinin on dördüncü harfi.
DÂD
Arap alfabesinin on beşinci harfi.
Arap alfabesinin on altıncı harfi.
Arap alfabesinin on yedinci harfi.
AYN
Arap alfabesinin on sekizinci harfi.
GAYN
Arap alfabesinin on dokuzuncu harfi.
Arap alfabesinin yirminci harfi.
KĀF
Arap alfabesinin yirmi birinci harfi.
KÂF
Arap alfabesinin yirmi ikinci harfi.
LÂM
Arap alfabesinin yirmi üçüncü harfi.
MÎM
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi.
NÛN
Arap alfabesinin yirmi beşinci harfi.
Arap alfabesinin yirmi altıncı harfi.
VÂV
Arap alfabesinin yirmi yedinci harfi.
Arap alfabesinin yirmi dokuzuncu harfi.
LÂMELİF
Arap alfabesinde lâm desteğine yazılmış sâkin med harfi olan elifin aslî şekli.
HEMZE
Elifbâ ve ebced tertiplerinde ilk harf olan elifin aslî şekli.
HAZİF
Bazı harfleri kullanmadan gerçekleştirilen söz sanatı.
İDGAM
Mahreçleri aynı veya yakın olan harflerin yan yana gelmesiyle dilde ve kıraatte ortaya çıkan ağırlığın giderilmesi için uygulanan telaffuz biçimini ifade eden terim.
İKTİT‘
Kelimelerden harf atarak kısaltma yapma anlamında meânî terimi.
LAFIZ
Anlamların ses türünden remiz ve şekillerini ifade eden terim.
MATBAA
el-AHRUFÜ’s-SEB‘A
Kur’ân-ı Kerîm’in lafızları ve kıraati ile ilgili yedi vecih veya lehçe.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER