MİZZÎ, Yûsuf b. Abdurrahman - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MİZZÎ, Yûsuf b. Abdurrahman ile İLİŞKİLİ MADDELER

يوسف بن عبد الرحمن المزّي
Hocası
NEVEVÎ
Hadis âlimi ve fakih.
Hocası
İBNÜ’s-SÂBÛNÎ
Hadis hâfızı.
Hocası
İBN HALLİKÂN
Vefeyâtü’l-aʿyân adlı eseriyle tanınan tarihçi, fakih, edip ve şair.
Hocası
ZEVÂVÎ
Kıraat âlimi, Şam Mâlikî kādılkudâtı.
Hocası
İBN KUDÂME, Ebü’l-Ferec
Hanbelî fakihi.
Hocası
KASTALLÂNÎ, Muhammed b. Ahmed
Hadis hâfızı, fakih ve mutasavvıf.
Hocası
İBN HAMDÂN
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Hocası
İBNÜ’l-MÜNECCÂ
Hanbelî fakihi.
Hocası
KELÂBÂZÎ, Mahmûd b. Ebû Bekir
Hanefî fakihi ve hadis âlimi.
Hocası
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ nüshaları üzerine yaptığı çalışmayla tanınan hadis âlimi.
Hocası
İBN DAKĪKUL‘ÎD
Müctehid âlim ve muhaddis.
Hocası
DİMYÂTÎ, Abdülmü’min b. Halef
Muhaddis.
Hocası
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Hocası
BİRZÂLÎ
Muhaddis ve tarihçi.
Hocası
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Öğrencisi
İBN SEYYİDÜNNÂS
Muhaddis, fakih, edip ve tarihçi.
Eseri
TUHFETÜ’l-EŞRÂF
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin (ö. 742/1341) etrâf türünün en meşhur örneği olan eseri.
Öğrencisi
İBN ABDÜLHÂDÎ, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Öğrencisi
SÜBKÎ, Takıyyüddin
Şâfiî âlimi, müctehid.
Öğrencisi
HÜSEYNÎ, Ebü’l-Mehâsin
Hadis ve fıkıh âlimi, tarihçi.
Öğrencisi
MOĞULTAY b. KILIÇ
Hadis hâfızı, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
İBN MÜFLİH, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
SÜBKÎ, Tâceddin
Şâfiî fakihi ve biyografi yazarı.
Öğrencisi
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
İBN RÂFİ‘
Hadis hâfızı, fakih ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN CÂBİR
Hz. Peygamber’in methine dair el-Ḥulletü’s-siyerâ adlı manzumesiyle tanınan Endülüslü şair.
Öğrencisi
İBN BERDİS
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBNÜ’l-MÜLAKKIN
Şâfiî fakihi, muhaddis ve biyografi yazarı.
Öğrencisi
BULKĪNÎ, Ömer b. Reslân
Şâfiî fakihi ve müctehidi.
Üzerine tehzîb çalışması yaptığı eser
el-KEMÂL
Cemmâîlî’nin (ö. 600/1203) Kütüb-i Sitte râvilerine dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER