ADNAN KARAİSMAİLOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADNAN KARAİSMAİLOĞLU

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İranî Diller ve Edebiyatları, Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLCELÎL-i BİLGRÂMÎ
Hindistanlı edip ve şair.
ABDÜLVÂSİ-i CEBELÎ
İranlı şair.
ACEM
Araplar’ın Arap olmayanlara ve özellikle İranlılar’a verdikleri isim.
AHSENÜ’t-TEVÂRÎH
Safevîler devri tarihçi ve âlimlerinden Hasan-ı Rûmlû’nun (ö. 985/1577) kaleme aldığı Farsça umumi tarih.
ALTIPARMAK MEHMED EFENDİ
Türk mutasavvıf ve âlimi.
ARAFÂTÜ’l-ÂRİFÎN
Takī-i Evhadî’nin (ö. 1042/1632-33’ten sonra) Farsça şuarâ tezkiresi.
ÂRİF-i KAZVÎNÎ
İran Meşrutiyet İnkılâbı’nın millî şairi, bestekâr ve icracı.
BEDÂYİU’l-VEKĀYİ‘
Zeynüddin Mahmûd-i Vâsıfî’nin (ö. 959/1552 [?]) özellikle yaşadığı yıllardaki Horasan ve Orta Asya’nın kültür hayatını yansıtan hâtırat mahiyetindeki Farsça eseri.
BENÂÎ
İranlı şair.
BERZÛNÂME
Atâî-yi Râzî’nin (ö. 491/1098) Farsça manzum kahramanlık destanı.
BOSTÂN
İranlı büyük şair Sa‘dî’nin (ö. 691/1292) ünlü Farsça mesnevisi.
EBÛ TÂLİB HAN
Hindistan’da yetişen İranlı tezkire yazarı.
HÂTİF-i İSFAHÂNÎ
İran edebiyatının en ünlü şairlerinden.
HEFT ÂSUMÂN
Âgā Ahmed Ali’nin (ö. 1290/1873) Farsça mesneviler ve şairlerine dair tezkiresi.
HÜSEYİN VÂİZ-i KÂŞİFÎ
İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair.
İSMET-i BUHÂRÎ
İranlı şair.
KĀSIM-ı ENVÂR
İranlı mutasavvıf-şair.
KATRÂN-ı TEBRÎZÎ
İranlı şair.
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
MUHYÎ-yi LÂRÎ
Manzum hac seyahatnâmesi niteliğindeki Fütûḥu’l-Ḥaremeyn adlı eseriyle tanınan İranlı şair.
MUİZZÎ
İranlı kaside şairi.
RÂMÎ
İranlı şair ve edip.
SÂKÎNÂME / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.
SELMÂN-ı SÂVECÎ
İranlı şair.
ŞEBÜSTERÎ
İranlı mutasavvıf ve şair.
TÂHİR VAHÎD
Safevîler devri şairi, tarihçi ve devlet adamı.
ÜSLÛP / 2. Bölüm: FARS EDEBİYATI
Duygu ve düşüncelerin anlatılması sırasında dil malzemesinin kullanılmasındaki özgünlük anlamında edebiyat terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER