AHMET AKGÜNDÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET AKGÜNDÜZ

Müellif toplam 35 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAŞLIK
Evlenecek erkeğin kız tarafına ödediği para veya mal.
CÂMEKİYYE
Vakıflardan veya devlet bütçesinden verilen aylık anlamında kullanılan bir İslâm hukuku terimi.
DEBÛSÎ
Hilâf ilminin kurucusu kabul edilen Hanefî fakihi.
DEDE CÖNGÎ
Osmanlı hukukçusu.
DÜRERÜ’l-HÜKKÂM
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkha dair Ġurerü’l-aḥkâm adlı eserine kendisinin yazdığı şerh.
DÜRERÜ’l-HÜKKÂM
Son devir Osmanlı hukukçusu Ali Haydar Efendi (ö. 1935) tarafından kaleme alınan Mecelle şerhi.
EBÜ’l-HÜSEYİN el-BASRÎ
el-Muʿtemed adlı eseriyle tanınan Mu‘tezile kelâmcısı ve fıkıh âlimi.
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
FETÂVÂ-yı ANKARAVÎ
Şeyhülislâm Ankaravî Mehmed Emin Efendi’nin (ö. 1098/1687) fetvalarını bir araya getiren eser.
FETÂVÂ-yı EBÜSSUÛD EFENDİ
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) fetvalarını bir araya getiren eser.
FÜRÛ
İslâm hukukunun amelî-tatbikî bölümünü ve miras hukukunda alt soy hısımları ifade eden fıkıh terimi.
GALLE
Taşınır ve taşınmaz malların, özellikle vakıf mallarının geliri anlamında hukuk terimi.
GAZNEVÎ, Ömer b. İshak
Hanefî fakihi.
GAZZÎ, Ahmed b. Abdullah
Şâfiî fakihi.
GEDİK
Osmanlı hukukunda imtiyaz ve inhisar esasına dayanan tasarruf hakkı anlamında bir terim.
GULÂMÜ’l-HALLÂL
Hanbelî fakihi.
GÜZELHİSÂRÎ, Mustafa Hulûsi
Hanefî fakihi ve mutasavvıf.
HAKEM
Bir uyuşmazlığı çözmek için taraflarca tayin edilen kimse.
HÂKİM
Hukukî hükümlerin koyucusu ve kaynağı anlamında fıkıh usulü terimi.
HUSUMET
Yargılama hukukunda şahısların davaya taraf olma sıfat ve ehliyetini ifade eden bir terim.
HÜCCET
Şer‘î mahkemelerde düzenlenen hukukî belge.
İCÂRE-i VÂHİDE
Vakıf akarların kısa süreli ve bir defaya mahsus kiraya verilmesi anlamında terim.
İCÂRETEYN
Biri peşin, diğeri veresiye olmak üzere vakıf akarlarda uygulanan çift kira bedelli uzun süreli kira akdi.
İ‘LÂM
Mahkemece verilen şer‘î hükmün kaydedildiği yazılı belge.
İNTİKAL
Bir hakkın belirli kimselere geçmesi anlamında İslâm hukuku terimi.
İRSÂDÎ VAKIF
Çıplak mülkiyeti devlete ait bir arazinin menfaatinin hayır cihetine tahsis edilmesiyle kurulan vakıf.
İSTİBDÂL
Vakıf mallarının mülk mal ile değiştirilmesi anlamında terim.
İŞTİRAK
Bir suçun işlenmesine birden fazla kişinin katılması anlamında hukuk terimi.
İTKĀNÎ
Hanefî fakihi.
KARAKOÇ, Sarkis
Başta Külliyât-ı Kavânîn ve Sicill-i Kavânîn olmak üzere pek çok kanun ve mevzuatın derleyicisi olan Osmanlı hukukçusu.
KÜLLİYYÂT-ı KAVÂNÎN
Son dönem Osmanlı hukukçusu ve mevzuat derlemecisi Sarkis Karakoç’un (ö. 1944) Osmanlı hukuk belgelerini bir araya getiren eseri.
MA‘RÛZÂT
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin (ö. 982/1574) Kanûnî Sultan Süleyman’a sunduğu fetvalarını bir araya getiren mecmua.
el-MU‘TEMED
Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin (ö. 436/1044) usûl-i fıkha dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER