HÜSEYİN ELMALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN ELMALI

Müellif toplam 33 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHÂ ZÜHEYR
Eyyûbîler devrinin tanınmış Arap şairi ve divan kâtibi.
BÜSTÎ, Ebü’l-Feth
Hikemiyatıyla tanınan şair, edip ve kâtip.
Dİ‘BİL
Ağır hicivleriyle tanınan Arap şairi.
DÎKÜLCİN
Arap şairi.
EBÛ MİSHAL el-A‘RÂBÎ
Dil ve kıraat âlimi.
EBÛ OSMAN el-MÂZİNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
EBÛ TEMMÂM
el-Ḥamâse adlı eseriyle tanınan Arap şairi.
EBÛ ZEYD el-ENSÂRÎ
Basra mektebine mensup dil ve edebiyat âlimi.
EBÜ’l-AYNÂ
Arap şairi.
el-EMÂLÎ
Ebû Ali el-Kālî’nin (ö. 356/967) dil ve edebiyata dair eseri.
el-EMÂLÎ
İbnü’ş-Şecerî’nin (ö. 542/1148) daha çok Arap dili ve edebiyatının çeşitli meselelerini ele aldığı eseri.
FEYYÛMÎ, Ahmed b. Muhammed
Arap dil bilgini, hatip, fakih, kıraat âlimi ve tarihçi.
GARÎB
Çok az kullanılması sebebiyle mânası kolayca anlaşılmayan kelime.
el-HAMÂSE
Ebû Temmâm (ö. 231/846) tarafından derlenen eski Arap şiiri antolojisi.
HASSÂN b. SÂBİT
Hz. Peygamber’in şairi olarak tanınan sahâbî.
HİTÂBET / 2. Bölüm: ARAP EDEBİYATI
Etkili ve güzel konuşma sanatı, retorik.
HULV, Abdülfettâh Muhammed
Araştırmacı, yazar, edip ve nâşir.
İBNÜ’n-NAHVÎ
el-Ḳaṣîdetü’l-münferice adlı manzumesiyle tanınan şair ve nahiv âlimi.
İBNÜ’ş-ŞECERÎ
Dil ve edebiyat âlimi, şair.
İZHÂRÜ’l-ESRÂR
Birgivî’nin (ö. 981/1573) Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Arap nahvine dair eseri.
KĀLÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
KASİDE / 1. Bölüm
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
el-KEŞKÛL
Bahâeddin el-Âmilî’nin (ö. 1031/1622) güzel söz, şiir, nükte ve fıkraları topladığı antolojik eseri.
KİTÂBÜ’s-SINÂATEYN
Ebû Hilâl el-Askerî’nin (ö. 400/1009’dan sonra) Arap belâgatına dair eseri.
MEHMED EMİN EFENDİ, Oflu
Fâtih dersiâmlarından, vâiz ve zâhid.
el-MUARREB
Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîkī’nin (ö. 540/1145) Arapça’ya başka dillerden giren kelimelere dair sözlüğü.
MU‘CEMÜ MEKĀYÎSİ’l-LUGA
İbn Fâris (ö. 395/1004) tarafından hazırlanan Arapça etimolojik sözlük.
MUFADDAL ed-DABBÎ
Kûfe mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, şiir râvisi ve eleştirmen.
el-MUFADDALİYYÂT
Mufaddal ed-Dabbî’nin (ö. 178/794 [?]) eski Arap şiirinin en güzel kasidelerinden oluşturduğu antolojisi.
RÂZÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
TARDİYYE
Avcılık şiirleri için kullanılan bir terim.
TASVİR / 1. Bölüm
Edebî eserlerde doğanın, kişilerin ve nesnelerin ayırıcı özellikleriyle anlatılması, betimleme.
TEHZÎBÜ’l-LUGA
Muhammed b. Ahmed el-Ezherî’nin (ö. 370/980) ansiklopedik sözlüğü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER