IQTIDAR HUSAIN SIDDIQUI - TDV İslâm Ansiklopedisi

IQTIDAR HUSAIN SIDDIQUI

?-2016
Müellif toplam 25 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CİHANSÛZ, Alâeddin
Gurlu hükümdarı (1149-1161).
GAZNEVÎ, Abdullah b. Muhammed
XIX. yüzyılda Hindistan ve Pakistan’da ortaya çıkan ehl-i hadîs hareketinin önderlerinden.
GURLULAR
Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1000-1215).
ISLAH / 4. Bölüm: Hindistan
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
ISLAMIC CULTURE
İslâm dini, tarihi ve kültürü hakkında Haydarâbâd-Dekken’de üç ayda bir yayımlanan akademik dergi.
İLYASŞÂHÎLER
1345-1487 yılları arasında Hindistan’da Bengal ve Bihâr’da hüküm süren bir hânedan.
KERT
XIII ve XIV. yüzyıllarda Herat’ta hüküm süren bir hânedan.
KUDSİYYE BEGÜM
Bâbürlü Sultanı Ahmed Şah Bahadır’ın annesi ve saltanat ortağı.
LÛDÎLER
1451-1526 yılları arasında Delhi Sultanlığı’nda hüküm süren bir Afgan hânedanı.
MAHDÛMÜLMÜLK
Hindistan’da Sûrîler ve Bâbürlüler döneminde şeyhülislâmlık yapan âlim.
MAHMUD I
Gucerât sultanı (1459-1511).
MAHMÛD NÂSIRÜDDİN
Delhi sultanı (1246-1266).
MAHMÛD NÂSIRÜDDİN
Tuğluklu hânedanının son Delhi sultanı (1393-1412).
MAHMÛD ŞEHÂBEDDİN
Behmenî sultanı (1482-1518).
MÂLVÂ
Orta Hindistan’da bir bölge ve burada hüküm süren müslüman sultanlık (1392 [?]-1562).
MÂNERÎ, Şerefeddin
Kübreviyye tarikatının Firdevsiyye koluna mensup âlim ve mutasavvıf.
MELİK AYAZ
Hint-İslâm tarihinin önemli simalarından biri.
MERÂTİB
Hint-İslâm kültüründe hükümdar tarafından verilen makam veya unvanla bunların alâmetleri.
MEVLEVÎ AHMEDULLAH ŞAH
Büyük Hint ayaklanmasının en önemli lideri.
MÎR MUHAMMED MA‘SÛM
Sindli tarihçi, hekim, şair, asker ve devlet adamı.
MUHAMMED b. KĀSIM es-SEKAFÎ
Sind’i fetheden Emevî kumandanı.
NİZAMŞÂHÎ
Târîḫ-i Ḳuṭbî adlı eseriyle tanınan Hindistanlı tarihçi.
NİZAMŞÂHÎLER
Hindistan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1490-1636).
NİZÂMÜLMÜLK ÂSAFCÂH
Bâbürlü devlet adamı ve Haydarâbâd Nizamlığı’nın kurucusu (1724-1748).
NURCİHAN
Bâbürlü Hükümdarı Cihangir Şah’ın hanımı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER