KASIM KIRBIYIK - TDV İslâm Ansiklopedisi

KASIM KIRBIYIK

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS b. FİRNÂS
Endülüslü astronom, filozof ve şair.
ALEMÎ, Abdüsselâm b. Muhammed
Faslı tabip ve astronomi aletleri yapıcısı.
BÂ MAHREME
Yemenli fıkıh ve astronomi âlimi.
BA‘LEBEKKÎ
Ünlü hekim.
CEBERTÎ, Hasan b. İbrâhim
Ünlü Mısır müftüsü ve ilim adamı.
DAHVÂR
Eyyûbîler döneminde yaşayan ünlü hekim.
EBÛ HÂZİM el-KĀDÎ
Hanefî fakihi.
HAVLÂN (Benî Havlân)
Kahtânîler’e mensup Arap kabilesi.
HAVLE bint EZVER
Suriye’nin fethinde bulunduğu rivayet edilen kadın kahraman ve şair.
HAYZÜRÂN
Abbâsî halifelerinden Mehdî-Billâh’ın hanımı, Mûsâ el-Hâdî ile Hârûnürreşîd’in annesi.
HİND bint AMR
Kadın sahâbî.
İBN KĀDÎ ŞÜHBE, Bedreddin
Şâfiî fıkıh âlimi.
İBN MÜFLİH, Burhâneddin
Hanbelî fakihi ve biyografi yazarı.
İBN NÂCÎ
Mâlikî fıkıh âlimi ve biyografi yazarı.
MÂZERÂÎLER
III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda Tolunoğulları ve İhşîdîler’in hizmetinde bulunan bir aile.
MER‘Î b. YÛSUF
Hanbelî âlimi.
NÂCÎ MA‘RÛF
Iraklı medeniyet tarihçisi ve yazar.
SÂLİH b. NASRULLAH
Osmanlı tıp âlimi, hekimbaşı.
TÎFÂŞÎ
Tunuslu kadı, bahnâme yazarı, kıymetli taş uzmanı.
ZİRİKLÎ
el-Aʿlâm adlı eseriyle tanınan Suriyeli şair, gazeteci ve biyografi âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER