KHALIQ AHMAD NIZAMI - TDV İslâm Ansiklopedisi

KHALIQ AHMAD NIZAMI

1925-1997
Müellif toplam 26 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, Fıkıh, Fars ve Urdu Edebiyatları, Hadis, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEDREDDİN el-BİHÂRÎ
Bihâr ve Bengal halkının büyük saygı gösterdiği bir velî.
ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatının kurucusu.
ÇİŞTİYYE
Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye (ö. 633/1236) nisbet edilen Hindistan’ın ilk ve en büyük tarikatı.
DÂĞ
Urdu edebiyatının önde gelen şairlerinden.
DEBÎR, Selâmet Ali
Urdu edebiyatında Kerbelâ şehidleri için yazdığı mersiyelerle tanınan şair.
DEKKEN
Güney Hindistan’da bir bölge.
DELHİ
Hindistan Cumhuriyeti’nin başşehri.
DEVLETÂBÂD
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde kaya üzerine inşa edilmiş kalesiyle meşhur tarihî bir şehir.
DEVLETÂBÂDÎ
Hindistan’da yetişen tefsir, fıkıh ve nahiv âlimi.
DHÂR
Hindistan’da Medya Pradeş eyaletinde yer alan Dhâr idarî bölgesinin merkezi.
DİÛ
Hindistan’da Kathiavar yarımadasının güney ucu karşısında bulunan bir ada ve şehir.
EVRENGZÎB
Bâbürlü hükümdarı (1658-1707).
FAHREDDİN MÜBÂREK ŞAH
Delhi sultanlarından Aybeg ve İltutmış döneminin meşhur tarihçisi.
FERÎDÜDDİN MES‘ÛD
Hindistanlı Çiştî şeyhi.
FERRUHSİYER
Bâbürlü hükümdarı (1713-1719).
FETTENÎ
Hindistanlı hadis âlimi.
FİRİŞTE
Gülşen-i İbrâhîmî adlı Farsça eseriyle meşhur olan tarihçi.
GAVS, Muhammed
Şettâriyye tarikatının Gavsiyye kolunun kurucusu kabul edilen Hindistanlı mutasavvıf.
GAVSİYYE
Şettâriyye tarikatının Şeyh Muhammed Gavs’a (ö. 970/1563) nisbet edilen bir kolu.
GAZİ MİYÂN
Hindistanlı ilk sûfîlerden.
GEVÂLİYÂR
Hindistan’da eski bir racalık ve emirlik merkezi.
GÎSÛDIRÂZ
Hindistanlı mutasavvıf, Çiştî şeyhi.
GUCERÂT
Hindistan Cumhuriyeti’ni oluşturan yirmi bir eyaletten biri.
HİNDİSTAN / 5. Bölüm: İslâmiyet
Güney Asya’da ülke.
HÜSEYNÎ SÂDÂT el-GŪRÎ
İranlı mutasavvıf şair.
MUÎNÜDDİN İMRÂNÎ
Hintli fakih ve Arap dili âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER