NAHİV - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

NAHİV ile İLİŞKİLİ MADDELER

النحو
EBÜ’l-ESVED ed-DÜELÎ
Kur’ân-ı Kerîm’e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarını tesbit eden âlim, şair.
SÎBEVEYHİ
Arap dili gramerine dair zamanımıza ulaşan ilk hacimli eserin yazarı ve Basra nahiv mektebinin en önemli temsilcisi.
ÎSÂ b. ÖMER es-SEKAFÎ
Basra nahiv mektebinin ilk temsilcilerinden dil ve kıraat âlimi.
EBÛ AMR b. ALÂ
Yedi kıraat imamından biri, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
HALÎL b. AHMED
Nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat âlimi.
YÛNUS b. HABÎB
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
KİSÂÎ, Ali b. Hamza
Yedi kıraat imamından biri, nahiv âlimi.
FERRÂ, Yahyâ b. Ziyâd
Arap dili ve tefsir âlimi.
AHFEŞ el-EVSAT
Basra dil mektebinin tanınmış âlimi.
MÜBERRED
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
SA‘LEB
Kûfe dil mektebi ileri gelenlerinden, lugat, nahiv, şiir, edebiyat, Kur’an ve hadis âlimi.
EBÜ’t-TAYYİB el-LUGAVÎ
Lugat ve nahiv âlimi.
İBNÜ’s-SİKKÎT
Arap dili âlimi ve edip.
EBÛ OSMAN el-MÂZİNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
CERMÎ
Basra dil mektebinin önde gelen âlimlerinden.
İBN KEYSÂN
Dil, edebiyat, tefsir ve hadis âlimi.
NEHHÂS
Arap dili ve tefsir âlimi.
SÎRÂFÎ, Ebû Saîd
Basra dil mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, Hanefî fakihi.
ENBÂRÎ, Kemâleddin
Arap dili ve edebiyatı, fıkıh ve kelâm âlimi.
UKBERÎ
Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
ZECCÂC
Arap dili ve edebiyatı âlimi, müfessir.
İBN DÜREYD
Arap dili âlimi, edip ve şair.
RUMMÂNÎ
Arap dili ve belâgatı âlimi, Mu‘tezile kelâmcısı.
EBÛ ALİ el-FÂRİSÎ
Basra mektebine mensup nahiv âlimi.
İBN CİNNÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBNÜ’s-SERRÂC
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair.
ZECCÂCÎ, Ebü’l-Kāsım
Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBN BÂBEŞÂZ
Arap dili âlimi.
ABDÜLKĀHİR el-CÜRCÂNÎ
Arap dil bilgini ve edebiyat nazariyatçısı.
ZEMAHŞERÎ
el-Keşşâf adlı tefsiri yanında Arap dili ve edebiyatına dair çalışmaları ile tanınan çok yönlü Mu‘tezile âlimi.
İBNÜ’l-HÂCİB
Arap gramerine dair el-Kâfiye ve eş-Şâfiye adlı eserleriyle tanınan dil âlimi ve Mâlikî fakihi.
İBN HİŞÂM en-NAHVÎ
Arap dili âlimi.
İBN MÂLİK et-TÂÎ
el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan gramer, sözlük ve kıraat âlimi.
İBN MU‘TÎ
Arap dili âlimi, edip ve şair.
İBN AKĪL, Bahâeddin
İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’sine yazdığı şerhle tanınan dil ve fıkıh âlimi.
BİRGİVÎ
Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk âlimi.
FERHÂT, Cermânûs
Arap dili âlimi, şair ve hıristiyan din adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER