İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin ile İLİŞKİLİ MADDELER

تقيّ الدين ابن تيميّة
MECMÛU FETÂVÂ
Takıyyüddin İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) çeşitli eser ve fetvalarını bir araya getiren külliyat.
MUVÂFAKATÜ SAHÎHİ’l-MENKŪL
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) düşünce metodolojisiyle ilgili en temel eseri.
MİNHÂCÜ’s-SÜNNE
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’ye ait Minhâcü’l-kerâme adlı esere yazdığı reddiye.
er-RED ale’l-MANTIKIYYÎN
Takıyyüddin İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) mantıkçılara karşı yazdığı eseri.
el-CEVÂBÜ’s-SAHÎH
İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) Hıristiyanlığa reddiye olarak kaleme aldığı eseri.
Dedesi
İBN TEYMİYYE, Mecdüddin
Tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh âlimi.
Hocası
İBN KUDÂME, Ebü’l-Ferec
Hanbelî fakihi.
En tanınmış öğrencisi
İBN KAYYİM el-CEVZİYYE
İslâm bilimlerinin birçok alanında eser vermiş Hanbelî âlimi.
Öğrencisi
MİZZÎ, Yûsuf b. Abdurrahman
Hadis hâfızı.
Müntesibi olduğu mezhep
HANBELÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Müntesibi olduğu ilmî ekol
SELEFİYYE
İtikadî konularda Kur’an ve Sünnet’in lafzına bağlı olan ve te’vili kabul etmeyen ekol.
Hocası
İBNÜ’l-MÜNECCÂ
Hanbelî fakihi.
Hocası
İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebû Zekeriyyâ
Hanbelî fakihi.
Hocası
FİRKÂH
Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Öğrencisi
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Öğrencisi
İBN MÜFLİH, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN ABDÜLHÂDÎ, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Öğrencisi
İBN KĀDİ’l-CEBEL
Hanbelî fakihi.
Öğrencisi
İBNÜ’l-VERDÎ, Zeynüddin
Tarih, fıkıh, dil ve edebiyat âlimi, mutasavvıf ve şair.
Öğrencisi
İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ
Memlükler dönemi devlet adamı, tarih ve coğrafya âlimi, edip.
Öğrencisi
SAFEDÎ
Tarihçi, Arap dili ve edebiyatı âlimi, kâtip, edip ve şair.
Öğrencisi
ALÂÎ
Şamlı muhaddis ve fakih.
Derslerine katılan âlim
TÛFÎ
Kelâm âlimi, Hanbelî fakihi ve müfessir.
Münazara yaptığı âlim
HİNDÎ
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Kendisine muhalefet eden âlim
SÜBKÎ, Takıyyüddin
Şâfiî âlimi, müctehid.
Kendisine muhalefet eden âlim
İBNÜ’z-ZEMLEKÂNÎ
Şâfiî fakihi ve kādılkudât.
Kendisine muhalefet eden âlim
KONEVÎ, Alâeddin
Şâfiî fakihi ve kādılkudâtı.
Kendisine muhalefet eden sûfî
İBN ATÂULLAH el-İSKENDERÎ
el-Ḥikemü’l-ʿAtâʾiyye adlı eseriyle tanınan sûfî.
Görüşlerini eleştiren ve aleyhinde fetva veren âlim
HISNÎ
Şâfiî fakihi.
Sert bir şekilde eleştirdiği ve küfrüne hükmettiği sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Sert bir şekilde eleştirdiği sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Hakkında müspet kanaate sahip olduğu ve eserini şerh ettiği sûfî
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ
Kādiriyye tarikatının kurucusu.
Hakkında müstakil eserler yazan ve kendisini savunan âlim
MER‘Î b. YÛSUF
Hanbelî âlimi.
Kendisini savunan eser yazan âlim
İBN NÂSIRÜDDİN
Hadis hâfızı ve tarihçi.
Görüşlerinden etkilenen şahıs
MUHAMMED b. ABDÜLVEHHÂB
Vehhâbîliğin kurucusu.
Üzerine reddiye yazdığı eser
MİNHÂCÜ’l-KERÂME
İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin (ö. 726/1325) İsnâaşeriyye Şîası’nın imâmete dair görüşlerini savunduğu eseri.
LAOUST, M. Henri
İbn Teymiyye üzerine araştırmalarıyla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER