ABDULLAH UÇMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH UÇMAN

Müellif toplam 65 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAHAD NÛRİ
Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, mutasavvıf ve şair.
AĞAÇ
Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi (Ankara 14 Mart 1936 - İstanbul 29 Ağustos 1936, 17 sayı).
AHMED CELÂLEDDİN DEDE
Galata Mevlevîhânesi’nin son şeyhi, şair ve mûsikişinas.
AHMED ŞUAYB
Edebî tenkit sahasındaki seviyeli makaleleriyle tanınan Servet-i Fünûn dönemi yazarı.
ÂKİF PAŞA
Türk devlet adamı, şair ve münşî.
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
ANADOLU MECMUASI
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikrî, ilmî ve edebî muhtevalı aylık dergi.
ARAZ, Fatma Nezihe
Biyografik eserleriyle tanınan yazar.
ÂŞİYAN
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan ilmî, edebî ve ahlâkî muhtevalı haftalık dergi.
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
AYAŞLI, Münevver
Türk kadın yazarı.
BAHÂ TEVFİK
II. Meşrutiyet devri materyalist fikir adamı ve yazarı.
BÂRİKA-i ZAFER
Nâmık Kemal’in (ö. 1888) İstanbul’un fethini konu alan tarihî muhtevalı ilk eseri.
BATARYA İLE ATEŞ
Süleyman Nazif’in (ö. 1927) vatanî hislerini dile getiren yazılarından meydana gelen eseri.
BAYBURTLU ZİHNÎ
Saz şairi.
BAYRI, Mehmed Halid
Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı ve folklor derleyicilerinden.
BEŞ HECECİLER
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı.
BİLGİ MECMUASI
Türk Bilgi Derneği tarafından I. Dünya Savaşı öncesinde yayımlanan akademik hüviyette aylık fikir dergisi.
CEZMİ
Nâmık Kemal’in tarihî romanı.
ÇELEBİ, Âsaf Hâlet
Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
DEVLET ANA
Kemal Tahir’in (ö. 1973) Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan romanı.
EDİB HARÂBÎ
Son devir Bektaşî şairi.
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
EROL, Safiye
Cumhuriyet dönemi romancı ve yazarı.
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
EVRÂK-ı PERÎŞÂN
Nâmık Kemal’in bazı hükümdarların hayat hikâyelerini anlattığı tarihî muhtevalı eseri.
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
HİSAR, Abdülhak Şinasi
İstanbul’un ve özellikle Boğaziçi’nin güzelliklerini anlattığı eseriyle tanınan Cumhuriyet devri yazarı.
ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ
Batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak üzere 1913 yılında İstanbul’da kurulan cemiyet.
İLHAN, Attila
Cumhuriyet devri şair, romancı ve yazarı.
İSTANBUL
İstanbul halkevleri tarafından Aralık 1943 - Aralık 1948 tarihleri arasında yayımlanan fikir, sanat, edebiyat ve kültür dergisi.
KARA ŞEMSİ
Mevlevî şairi.
LUGAT-ı NÂCÎ
Muallim Nâci’nin (ö. 1893) Batı kaynaklı kelimelere de yer verilen Osmanlıca sözlüğü.
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan haftalık ilmî ve edebî dergi.
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
MECMÛA-i FÜNÛN
Münif Mehmed Paşa’nın ön ayak olmasıyla yayımlanan aylık ilim, fen ve kültür dergisi.
MECMÛA-i MUALLİM
Muallim Nâci’nin (ö. 1893) çıkardığı haftalık edebî dergi.
MEHMED ALİ HİLMİ DEDEBABA
Son dönem Bektaşî şairlerinden.
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
MİYASOĞLU, Mustafa
Şair, roman ve deneme yazarı.
MÎZAN
Mizancı Murad Bey (ö. 1917) tarafından II. Abdülhamid devrinde çıkarılan siyasî ve kültürel muhtevalı gazete.
MİZANCI MURAD
Jön Türkler’in önde gelen isimlerinden, fikir adamı, gazeteci ve yazar.
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
MUFASSAL KĀMÛS-ı FELSEFE
Rıza Tevfik’in (ö. 1949) kaleme aldığı felsefe terimleri sözlüğü.
MÜZEKKİ’n-NÜFÛS
Eşrefoğlu Rûmî’nin (ö. 874/1469-70 [?]) dinî-tasavvufî mensur eseri.
NÂBİZÂDE NÂZIM
Hikâye ve roman yazarı.
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ
Türkiye’deki ilk Türkçüler’den, Türk tarih ve dil âlimi.
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
PRENS SABAHADDİN
Son devir Osmanlı siyaset ve fikir adamı.
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
SABA, Ziya Osman
Cumhuriyet devri şair ve yazarı.
SEKİZİNCİ, Ahmet Nuri
Daha çok uyarlamalarıyla tanınan oyun yazarı.
ŞEHBENDERZÂDE AHMED HİLMİ / 1. Bölüm
Son dönem Osmanlı fikir adamı.
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
TANSEL, Fevziye Abdullah
Son devir edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve yazar.
TECER, Ahmet Kutsi
Cumhuriyet dönemi şairi, tiyatro yazarı ve folklor araştırmacısı.
TENKİT / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Değerini ortaya koymak amacıyla genelde sanat ve özelde bir edebiyat eserinin belirlenmiş ölçütlere göre incelenmesi ve analizini konu alan bilim dalı.
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
TOKADÎZÂDE ŞEKİB BEY
Daha çok dinî ve tasavvufî şiirleriyle tanınan II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi şairi.
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER