HALİT ÖZKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HALİT ÖZKAN

Müellif toplam 32 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜYÛTÎ / 1. Bölüm
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
ŞÂRRÎ
Endülüslü hadis ve kıraat âlimi.
TAKRİR
Sünnetin kısımlarından biri, Hz. Peygamber’in onayları.
TAYÂLİSÎ
Müsned sahibi, Basralı hadis hâfızı.
TECRÎD
Bir eserin belli bir usule göre kısaltılması ve bu şekilde kısaltılan eserlerin ortak adı.
TEMÎM ed-DÂRÎ
Sahâbî.
TIRÂD ez-ZEYNEBÎ
Iraklı muhaddis ve devlet adamı.
TÎBÎ
Müfessir, muhaddis, dil ve edebiyat âlimi.
TUHFETÜ’l-EŞRÂF
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin (ö. 742/1341) etrâf türünün en meşhur örneği olan eseri.
ÜMMÜ UMÂRE
Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahâbî.
VÂDÎÂŞÎ
Tunuslu muhaddis.
VÂİL b. HUCR
Sahâbî.
VASİYET
Hadis tahammül yollarından biri.
VEHB b. KĀBÛS
Sonradan katıldığı Uhud Gazvesi’nde şehid düşen sahâbî.
VEZÎR el-MAĞRİBÎ
Mağribîler ailesinin en tanınmış siması, devlet adamı, dil ve edebiyat âlimi.
VİCÂDE
Hadis alma yollarından biri.
YAHYÂ b. YAHYÂ el-MİNKARÎ
Horasanlı hadis hâfızı.
YA‘LÂ b. ÜMEYYE
Yemen valisi, sahâbî.
YÛSUFEFENDİZÂDE
Osmanlı âlimi.
ZEYD b. AMR
Bi‘setten önce yaşamış Mekkeli Hanîfler’den biri.
ZEYD b. SÛHÂN
Muhadramûndan.
ZEYD b. VEHB
Muhadramûndan.
ZEYDÜLHAYR
Muhadram şair, sahâbî.
ZEYNEB bint ALİ
Hz. Ali ile Fâtıma’nın en büyük kızları.
ZEYNEB bint MUÂVİYE
Abdullah b. Mes‘ûd’un hanımı, sahâbî.
ZİNNÎRE er-RÛMİYYE
Kadın sahâbî.
ZÜBEYDÎ, Muhammed b. Velîd
Humus kadısı ve muhaddis.
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
ZÜLKEL‘ el-HİMYERÎ
Yemenli muhadram.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER