İSMAİL TÜRKOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL TÜRKOĞLU

Müellif toplam 43 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tefsir, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BİŞKEK
Kırgızistan’ın başşehri.
BOROVKOV, Aleksandr Konstantinoviç
Rus asıllı Türkolog.
ÇOBANZÂDE, Bekir Sıtkı
Türk dili ve Türk lehçeleri âlimi, şair.
DUŞANBE
Tacikistan’ın başşehri.
GUMILEV, Lev Nikolaviç
Rus asıllı şarkiyatçı, coğrafya ve etnoloji bilgini.
HAYİT, Baymirza
Türkistan tarihçisi.
İBRAHİMOV, Alimcan
Edebiyat, tarih ve dil âlimi, tenkitçi.
KARAÇAY-BALKARLAR
Kuzey Kafkasya’da yaşayan bir Türk topluluğu.
KARAPAPAKLAR
Türkiye, Azerbaycan ve İran’da yaşamakta olan bir Türk topluluğu.
KATANOV, Nikolay Fyodoroviç
Türk asıllı Rus Türkologu.
KAYYÛM NÂSIRÎ
Tatar Türkleri’nden yazar, muallim ve dil âlimi.
KAZAN
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başşehri.
KAZAN HANLIĞI
1437-1556 yılları arasında Karadeniz’in kuzeyinde İdil-Ural bölgesinde hüküm süren bir Türk devleti.
KEMAL, Aliasker
Tatar gazetecisi ve tiyatro yazarı.
KEMÂLÎ, Ziyâeddin
Tatar Türkleri’nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından.
KERÎMÎ, Fâtih
Tatar Türkleri’nden, yazar, gazeteci ve nâşir.
KIRGIZLAR
Orta Asya’da bir Türk topluluğu.
KLYAŞTORNIY, Sergey Grigoreviç
Rus şarkiyatçısı, Türkolog.
KURSAVÎ
İdil-Ural Türkleri arasındaki dinî ıslah hareketinin öncülerinden.
MAĞMÛMÎ, Şerefeddin
Hekim, yazar ve siyaset adamı.
MEHMED KÂNÎ PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
MİRZA BALA MEHMEDZÂDE
Azerbaycanlı gazeteci, tarihçi ve politikacı.
MÛSÂ AKYİĞİTZÂDE
II. Meşrutiyet döneminin Türkçü fikir adamı, yazar.
MÜSLÜMAN KONGRELERİ
Rusya Türkleri’nin 1905-1917 yılları arasında dinî, siyasî ve içtimaî haklar elde etmek amacıyla düzenledikleri toplantılar.
OSMANOV, Mirkasım
Türk-Tatar tarihçisi.
OTUZ-İMENİ, Abdürrahim
Tatar şairi ve düşünürü.
ÖZBEKİSTAN / 3. Bölüm: KÜLTÜR ve MEDENİYET
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
RUSYA / 3. Bölüm: ÜLKEDE İSLÂMİYET
Avrupa’nın kuzeydoğusu ile Asya’nın kuzeyini kaplayan, dünyada en geniş topraklara sahip olan ülke.
RUSYA / 4. Bölüm: RUSYA’DA İSLÂM ARAŞTIRMALARI
Avrupa’nın kuzeydoğusu ile Asya’nın kuzeyini kaplayan, dünyada en geniş topraklara sahip olan ülke.
SMIRNOV, Vasily Dmitrieviç
Rus Türkologu.
ŞEYBÂNÎ HAN
Şeybânîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1500-1510).
ŞEYBÂNÎLER
Mâverâünnehir, Hârizm ve Horasan’da hüküm süren bir İslâm hânedanı (1500-1599).
TACİKİSTAN / 2. Bölüm
Orta Asya’da bir ülke.
TACİKLER
Orta Asya’da yaşayan yerli topluluklardan biri.
TATARİSTAN / 2. Bölüm
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk devlet.
TUHFETULLİN, Kâmil Mutîî
Türk-Tatar gazetecisi, edebiyatçı.
UBEYDULLİN, Aziz
Türk-Tatar tarihçisi, edebiyatçı.
UGAN, Zakir Kadiri
Türk-Tatar âlimi, gazeteci ve mütercim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER