MUHİTTİN SERİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUHİTTİN SERİN

Müellif toplam 60 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH ERGUN
XIV. yüzyıl hattatlarından.
ÂHENK / 4. Bölüm: HAT
Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim.
AHMED EFENDİ, Durmuşzâde
Türk ta‘lik hattatı.
ALİ MEŞHEDÎ, Sultan
İran’ın ekol sahibi nesta‘lik hattatı.
ALPARSLAN, Ali
Hattat, edebiyatçı.
ÂRİF MEHMED PAŞA
Devlet adamı ve ilk Türk ressamlarından.
AZİZ EFENDİ, Rifâî
Meşhur Türk hattatı.
BATANAY, Kemal
Türk mûsikisi bestekârı ve ta‘lik hattatı.
BEDEVÎ, Şeyh Ali
Tanınmış Mısırlı hattat.
CELÂL AMÂSÎ
Fâtih Sultan Mehmed devri hattatlarından.
CELÂLZÂDE MUHYİDDİN AMÂSÎ
Fâtih Sultan Mehmed devrinde şöhret bulan Osmanlı hattatı.
CEMAL AMÂSÎ
Fâtih Sultan Mehmed devri hattatlarından.
EMİN EFENDİ, Edirneli
Osmanlı hattatı.
ENÎS MEVLEVÎ
Osmanlı hattatı ve Kahire Mevlevîhânesi şeyhi.
ER, Mehmet Raşit
Son Sa‘dî şeyhlerinden.
EYYÛBZÂDE MEHMED
Müderris, hattat ve kemankeş.
FAHRÎ
Osmanlı kat‘ sanatının en meşhur sanatkârı.
FÂİK EFENDİ, Ömer
Osmanlı hattatı.
GÜRER, Selâhattin
Son dönem zâkirbaşılarından.
HÂFIZ YÛSUF
Sarây-ı Hümâyun hat hocası.
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
HASAN HÜSNÜ EFENDİ
Osmanlı hattatı.
HAYREDDİN MAR‘AŞÎ
Fâtih Sultan Mehmed devri hattatlarından.
HÜSÂMEDDİN HÜSEYİN ŞAH
Şeyh Hamdullah mektebinin önde gelen hattatlarından.
İBNÜ’l-BEVVÂB
Aklâm-ı sittenin teşekkülünde İbn Mukle’den sonra en büyük rolü oynayan hattat.
İBRÂHİM BÎZEBAN
Osmanlı hattatı.
KARAHİSÂRÎ, Ahmed Şemseddin
Ekol sahibi Osmanlı hattatı.
KÂTİBZÂDE MEHMED REFÎ
Osmanlı hekimbaşısı, hattat ve şair.
KAYIŞZÂDE HÂFIZ OSMAN NÛRİ
Yazdığı mushaflarla tanınan Osmanlı hattatı.
KÛFÎ
Düzenli, köşeli, dik ve yatay harfleriyle geometrik çizgilere dayanan Arap yazısı.
MAHMUD NÛRİ, Tophâneli
Osmanlı hattatı.
MÂLİK-i DEYLEMÎ
İranlı nesta‘lik hattatı.
MEHMED ŞEVKET VAHDETÎ
Osmanlı hattatı.
MEŞK / 1. Bölüm
Hüsn-i hat, tezhip, mûsiki gibi sanatların eğitim ve öğretiminde takip edilen geleneksel usul.
MUSHAF / 2. Bölüm: HAT
Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin iki kapak arasında toplanmasından oluşan kitap.
MUSTAFA DEDE
Osmanlı hattatı.
NEFESZÂDE İBRÂHİM
Gülzâr-ı Savâb adlı eserin müellifi, hattat.
OSMANLILAR / 19. Bölüm: Hat
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
RAMAZAN b. İSMÂİL
Osmanlı hattatı.
RİK‘A
Osmanlılar tarafından geliştirilen bir yazı çeşidi.
RİKĀ‘
Altı çeşit yazıdan (aklâm-ı sitte) biri.
SİYÂKAT
Osmanlı Devleti’nde idarî ve malî kayıtlarda kullanılmış bir yazı türü.
SUUD YAVSİ EBÜSSUUDOĞLU
Osmanlı hattatı, şair.
SUYOLCUZÂDE MEHMED NECİB
Devhatü’l-küttâb adlı eseriyle tanınan hattat, şair ve âlim.
SÜLÜS
Aklâm-ı sittenin ana üslûplarından biri.
ŞAH MAHMÛD NÎSÂBÛRÎ
Safevî dönemi nesta‘lik hattatı.
ŞEKER AHMED PAŞA
Batı resim tekniğinde Paris’te eğitim gören ilk Osmanlı ressamlarından.
ŞEKERZÂDE SEYYİD MEHMED
Osmanlı hattatı.
TEVKĪ‘
Altı çeşit yazıdan biri.
TÜRKİYE / 5. Bölüm: Hat
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
TÜRKİYE / 6. Bölüm: Geleneksel Türk El Sanatları
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
YÂKŪT el-MÜSTA‘SIMÎ
Aklâm-ı sittenin klasik ölçülerini belirleyerek hat sanatında çok önemli yenilikler gerçekleştiren hattat.
YAZGAN, Mehmet Hulûsi
Nesta‘lik hattının son güçlü hattatı.
YÛSUF EFENDİ, Demircikulu
Osmanlı hattatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER