NURETTİN ALBAYRAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

NURETTİN ALBAYRAK

1950-2016
Müellif toplam 60 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
CEM
Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında çokça anılan efsanevî İran hükümdarlarından biri.
ÇAVLI, Emin Âli
Tarihçiliği ve eleştirileriyle tanınan yazar.
ÇIĞIRAÇAN, İbrahim Hilmi
Bâbıâli’nin ilk Türk yayımcılarından, kitapçı ve yazar.
DADALOĞLU
Türk saz şairi.
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
DEDE PAŞA
Son devir Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden.
EBÛ MÜSLİM DESTANI
Dinî-destanî halk hikâyesi.
ELÇİN, Şükrü
Halk edebiyatı araştırmacısı.
ENÛŞİRVÂN / 2. Bölüm: Edebiyat
Sâsânî hükümdarı (531-579).
ERZURUMLU EMRAH
Türk saz şairi.
EYYÛB / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞÂKİR
Tanzimat dönemi komedi yazarı.
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
GEVHERÎ
Türk saz şairi.
HAMZANÂME
Hz. Hamza’nın (ö. 3/625) menkıbevî hayatı etrafında oluşan halk hikâyelerinin genel adı.
HECE VEZNİ
Türk şiirinde çok eskiden beri kullanılan ve mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanan vezin.
HİCİV / 5. Bölüm: Halk Edebiyatı
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
HİMMET EFENDİ
Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Himmetiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
HÜSEYİN KÂZIM KADRİ
Türk fikir adamı, Türk Lugatı adlı eseriyle tanınan müellif.
İBRÂHİM b. EDHEM / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Zâhid, sûfî ve muhaddis.
İNCİLİ ÇAVUŞ
Fıkra ve nükteleriyle tanınan saray musahibi.
İRFAN PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve şair.
İSFENDİYÂR
İran tarihinde hak, kudret ve lutuf sembolü olarak yer alan efsanevî kahraman.
İSTANBUL / 10. Bölüm: Halk Edebiyatında İstanbul
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İSTANBUL / 12. Bölüm: Folklor
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İZZET ALİ PAŞA
Divan şairi, hattat ve devlet adamı.
KARACAOĞLAN
Ünlü saz şairi.
KARAKOÇ, Abdürrahim
Sosyal içerikli taşlamaları ve aşk şiirleriyle tanınan halk şairi.
KAYIKÇI KUL MUSTAFA
XVII. yüzyıl Türk saz şairi.
KESİK BAŞ DESTANI
Dinî-destanî manzum halk hikâyesi.
KOŞMA
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan ve Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.
KÖROĞLU
Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a, Güneybatı Anadolu’dan Sibirya’ya kadar uzanan Türk dünyasında hikâyeleri anlatılan ve okunan tarihî şahsiyet.
KUL HİMMET
Alevî-Bektaşî şairi.
KUL MESUD
Kelîle ve Dimne tercümesiyle tanınan XIV. yüzyıl şairi.
KUL NESÎMÎ
Saz şairi.
KULOĞLU MUSTAFA
Saz şairi.
KUSÛRÎ
Saz şairi.
MAHZUNİ ŞERİF
Türk halk şairi, âşık.
MÂNİ
Anonim Türk halk şiirinde bir nazım şekli.
MİZAH / 4. Bölüm: Halk Edebiyatı
Edebiyatta düşünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi.
NASREDDİN HOCA
Türk mizah kahramanı.
ORTA OYUNU
Sahne, perde ve dekor kullanılmadan halkın arasında oynanan çok aktörlü, çalgılı, geleneksel Türk tiyatrosu.
OSMANLILAR / 16. Bölüm: Halk Şiiri
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
OZAN
İrticâlen şiir söyleyebilen saz şairi, âşık.
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
REDİF
Manzum eserlerde kafiyeyi oluşturan kelimenin son harfine eklenen harf, takı, kelime veya kelime grubu.
RUBÂÎ / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Dört mısralı nazım şekli.
RUHSATÎ
Halk şairi.
SEMÂİ
Âşık edebiyatında bir nazım şekli.
SEYRÂNÎ
Türk saz şairi.
SÜMMÂNÎ
Saz şairi.
ŞEM‘Î, Konyalı
Saz şairi.
TÂHİR ile ZÜHRE
Türk halk hikâyesi.
TERZİ BABA
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI
1949-1980 yılları arasında yayımlanan aylık folklor ve etnografya dergisi.
TÜRKÜ / 1. Bölüm
Ezgi ile söylenen anonim halk edebiyatı nazım biçimi.
VİRÂNÎ
Alevî-Bektaşî şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER