SAÎD b. CÜBEYR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SAÎD b. CÜBEYR ile İLİŞKİLİ MADDELER

سعيد بن جبير
TÂBİÎN
Sahâbeyi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.
Çağdaşı
HACCÂC b. YÛSUF es-SEKAFÎ
Zalim lakabıyla meşhur Emevî valisi.
Çağdaşı
ABDÜLMELİK b. MERVÂN
Emevî halifesi (685-705).
Çağdaşı
EŞ‘ARÎ, Ebû Bürde
Kûfe kadısı, fakih ve muhaddis tâbiî.
Çağdaşı
İBNÜ’l-EŞ‘AS, Abdurrahman b. Muhammed
Halifeliğini ilân eden âsi Emevî kumandanı.
Çağdaşı
ÖMER b. ABDÜLAZÎZ
Emevî halifesi (717-720).
Çağdaşı
HÂLİD b. ABDULLAH el-KASRÎ
Emevîler’in Mekke ve Irak valilerinden.
Çağdaşı
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
Hocası
ABDULLAH b. ÖMER b. HATTÂB
Hz. Ömer’in oğlu, en çok hadis rivayet eden, en çok fetva veren yedi sâhâbîden ve abâdileden biri.
Hocası
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Hocası
ADÎ b. HÂTİM et-TÂÎ
Tay kabilesinin reisi olan meşhur sahâbî.
Hocası
ABDULLAH b. ZÜBEYR b. AVVÂM
Emevî hânedanına karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden biri olan sahâbî.
Hocası
EBÛ SAÎD el-HUDRÎ
Çok hadis rivayet eden yedi sahâbîden biri.
Hocası
ABDULLAH b. MUGAFFEL
Bey‘atürrıdvân’da bulunan sahâbîlerden biri.
Hocası
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
Hocası
AMR b. MEYMÛN
Muhaddis tâbiî.
Hocası
EBÛ ABDURRAHMAN es-SÜLEMÎ
Kıraat âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
EBÛ SÂLİH es-SEMMÂN
Hadis hâfızı, tâbiî.
Öğrencisi
MÜCÂHİD b. CEBR
Tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerinden.
Öğrencisi
İKRİME el-BERBERÎ
Abdullah b. Abbas’ın mevlâsı, müfessir tâbiî.
Öğrencisi
MEYMÛN b. MİHRÂN
Tâbiîn âlimi ve kadı.
Öğrencisi
SİMÂK b. HARB
Hadis hâfızı, tâbiî.
Öğrencisi
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Öğrencisi
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
MÂLİK b. DÎNÂR
İlk zâhidlerden.
Öğrencisi
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Öğrencisi
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER