« Madde sayfasına git

SÜFYÂN b. UYEYNE ile İLİŞKİLİ MADDELER

سفيان بن عيينة
TEBEU’t-TÂBİÎN
Tâbiîni müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen üçüncü nesli ifade eden terim.
Hocası
AMR b. DÎNÂR
Tâbiîn devri Mekke fukahasından, müctehid, muhaddis.
Hocası
ATÂ b. SÂİB
Kûfeli muhaddis tâbiî.
Hocası
HAMMÂD b. ZEYD
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
Hocası
MA‘MER b. RÂŞİD
Yemen’de hadisi ilk tedvin eden tâbiî, muhaddis ve fakih.
Hocası
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
İBNÜ’l-MÜNKEDİR
Hadis ve kıraat âlimi, zâhid.
Hocası
İBNÜ’l-MU‘TEMİR
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hocası
EYYÛB es-SAHTİYÂNÎ
Fıkıh ve hadis âlimi, tâbiî.
Hocası
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Hocası
HUMEYD et-TAVÎL
Hadis hâfızı, tâbiî.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Abdurrahman
Hadis, fıkıh ve kıraat âlimi, tâbiî.
Hocası
İBN MUHAYSIN
On dört kıraat imamından biri.
Hocası
ZÜHRÎ
Tâbiî, hadisleri Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in emriyle resmen tedvin eden âlim.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Hocası
MİS‘AR b. KİDÂM
Hadis hâfızı.
Öğrencisi
HUMEYDÎ, Abdullah b. Zübeyr
Hadis hâfızı ve fakih.
Öğrencisi
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
İBN VEHB
İmam Mâlik’in önde gelen talebelerinden, fakih ve muhaddis.
Öğrencisi
ŞÂFİÎ
Şâfiî mezhebinin imamı, büyük müctehid.
Öğrencisi
ABDÜRREZZÂK es-SAN‘ÂNÎ
Tanınmış Yemenli muhaddis.
Öğrencisi
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
Öğrencisi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Öğrencisi
İBN RÂHÛYE
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
SAÎD b. MANSÛR
Hadis âlimi.
Öğrencisi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
HALÎFE b. HAYYÂT
Ṭabaḳātü’r-ruvât ve et-Târîḫ adlı eserleriyle tanınan hadis hâfızı, tarihçi ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
İBN NÜMEYR
Hadis hâfızı.
İBN MENDE, Ebû Abdullah
Hadis hâfızı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER