ZEYLAÎ, Abdullah b. Yûsuf - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZEYLAÎ, Abdullah b. Yûsuf ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الله بن يوسف الزيلعي
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Arkadaşı
IRÂKĪ, Zeynüddin
Hadis âlimi ve hâfızı.
Hocası
TÜCÎBÎ
Sebteli muhaddis ve seyyah.
Hocası
ZEYLAÎ, Osman b. Ali
Hanefî fakihi.
Hocası
İBNÜ’t-TÜRKMÂNÎ, Alâeddin
Hanefî kādılkudâtı, muhaddis ve müfessir.
Hocası
İBN AKĪL, Bahâeddin
İbn Mâlik et-Tâî’nin el-Elfiyye’sine yazdığı şerhle tanınan dil ve fıkıh âlimi.
Hocası
MİZZÎ, Yûsuf b. Abdurrahman
Hadis hâfızı.
Hocası
ZEHEBÎ
Hadis hâfızı, tarihçi ve kıraat âlimi.
Çağdaşı
MUHAMMED b. KALAVUN
Memlük sultanı (1293-1294, 1299-1309, 1310-1341).
Çağdaşı
İBN ABDÜLHÂDÎ, Şemseddin
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
Çağdaşı
İBN KESÎR, Ebü’l-Fidâ
Tarihçi, müfessir, muhaddis ve Şâfiî fakihi.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-HİDÂYE
Burhâneddin el-Mergīnânî’nin (ö. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
KÜTÜB-i SİTTE
Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabı.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MUVATTA’
İmam Mâlik’in (ö. 179/795) sahih rivayetleri derlediği eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MÜSNED
Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) tarafından tasnif edilen ve müsned türünün ilk örneği kabul edilen eser.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MUSANNEF
Ebû Bekir b. Ebû Şeybe’nin (ö. 235/849) ilk tasnif edilen hadis kitaplarından olan eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
es-SÜNENÜ’l-KÜBRÂ
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī’nin (ö. 458/1066) ahkâm hadislerini bir araya getirdiği eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
DELÂİLÜ’n-NÜBÜVVE
Ebû Bekir el-Beyhakī’nin (ö. 458/1066) Hz. Peygamber’in nübüvvetini mûcizeleriyle ispat etmeyi amaçlayan eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MÜSTEDREK
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin (ö. 405/1014), Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine almadıkları sahih hadisleri bir araya getiren eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
es-SÜNEN
Dârekutnî’nin (ö. 385/995) ahkâmla ilgili, özellikle illetli hadisleri içeren eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
et-TABAKĀTÜ’l-KÜBRÂ
İbn Sa‘d’ın (ö. 230/845) siyer-megāzî ve tabakata dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
es-SİKĀT
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sika kabul ettiği hadis râvilerini tanıttığı eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
el-MÜSNEDÜ’s-SAHÎH
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sahih hadisleri kısım ve nevilerine göre tertip ettiği eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
TÂRÎHU BAĞDÂD
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) Bağdat tarihine ve Bağdatlı meşhur şahıslara dair eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
TEHZÎBÜ’l-KEMÂL
Cemmâîlî’nin Kütüb-i Sitte râvilerine dair el-Kemâl’ini Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin (ö. 742/1341) tashih edip yeni bilgiler ekleyerek düzenlediği eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
TUHFETÜ’l-EŞRÂF
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin (ö. 742/1341) etrâf türünün en meşhur örneği olan eseri.
Üzerine çalışma yaptığı eser
MÎZÂNÜ’l-İ‘TİDÂL
Zehebî’nin (ö. 748/1348) zayıf râvilere dair en önemli eseri.
Naṣbü’r-râye ve el-İsʿâf bi-eḥâdîs̱i’l-Keşşâf adlı eserleri üzerine çalışma yapan âlim
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Naṣbü’r-râye adlı eseri üzerine çalışma yapan âlim
ZÂHİD KEVSERÎ
Son devir Osmanlı âlimlerinden.
Şerḥu Meʿâni’l-âs̱âr adlı eserine çalışma yaptığı âlim
TAHÂVÎ
Hanefî fakihi ve muhaddis.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER