el-CÂMİU’s-SAHÎH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-CÂMİU’s-SAHÎH ile İLİŞKİLİ MADDELER

الجامع الصحيح
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
KÜTÜB-i SİTTE
Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabı.
SAHÎHAYN
Buhârî (ö. 256/870) ile Müslim’in (ö. 261/875) el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine verilen ad.
FİREBRÎ
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eserinin en önemli râvisi.
YÛNÎNÎ, Ali b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ nüshaları üzerine yaptığı çalışmayla tanınan hadis âlimi.
el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎHAYN
Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ortak adı.
CEM‘U’n-NİHÂYE
İbn Ebû Cemre’nin (ö. 699/1300), Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inden derlediği muhtasar hadis kitabı.
et-TECRÎDÜ’s-SARÎH
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî (ö. 893/1488) tarafından yapılan muhtasarı.
SAHİH
Sağlam kabul edilmesi için gerekli şartları taşıyan ve dinî konularda delil olarak kullanılan hadis, bu hadisleri toplayan kitap türü.
MÜTTEFEKUN ALEYH
Bir hadisin hem Buhârî hem Müslim’in el-Câmi‘u’ṣ-ṣaḥîḥ’lerinde yer aldığını ifade eden terim.
CÂMİ‘
Çeşitli konulara dair hadisleri ihtiva eden kitap türü.
el-MÜSTEDREK
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin (ö. 405/1014), Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine almadıkları sahih hadisleri bir araya getiren eseri.
EBÛ ZER el-HEREVÎ
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî râvilerinden Horasanlı hadis hâfızı.
MEHÂMİLÎ, Hüseyin b. İsmâil
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin râvisi, Kûfe kadısı.
EBÜ’l-VAKT
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî râvilerinden.
DÂVÛDÎ, Abdurrahman b. Muhammed
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inin râvisi, muhaddis ve fakih.
Eser üzerine Fetḥu’l-bârî bi-şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
İBN HACER el-ASKALÂNÎ
Ünlü hadis âlimi ve hâfızı.
Eser üzerine ʿUmdetü’l-ḳārî fî şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
AYNÎ, Bedreddin
Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil âlimi.
Eser üzerine İrşâdü’s-sârî li-şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
KASTALLÂNÎ, Ahmed b. Muhammed
Hadis hâfızı, kelâm ve kıraat âlimi.
Eser üzerine el-Kevâkibü’d-derârî fî şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
KİRMÂNÎ, Şemseddin
Buhârî şârihi, muhaddis ve fakih.
Eser üzerine Aʿlâmü’s-sünen fî şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı ilk şerhi yazan âlim
HATTÂBÎ
Muhaddis ve lugatçı.
Eser üzerine el-Bedrü’l-münîri’s-sârî fi’l-kelâm ʿale’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
KUTBÜDDİN el-HALEBÎ
Hadis ve kıraat âlimi.
Eser üzerine et-Telvîḥ şerḥu’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
MOĞULTAY b. KILIÇ
Hadis hâfızı, tarih ve ensâb âlimi.
Eser üzerine et-Tenḳīḥ li-elfâẓi’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
ZERKEŞÎ, Bedreddin
Şâfiî âlimi.
Eser üzerine et-Tavżîḥ li-şerḥi’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
İBNÜ’l-MÜLAKKIN
Şâfiî fakihi, muhaddis ve biyografi yazarı.
Eser üzerine el-Lâmiʿu’ṣ-ṣabîḥ ʿale’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
BİRMÂVÎ, Muhammed b. Abdüddâim
Şâfiî fakihi ve hadis âlimi.
Eser üzerine Mecmaʿu’l-baḥreyn ve cevâhirü’l-ḥabreyn başlıklı şerh yazan âlim
İBNÜ’l-KİRMÂNÎ
Hadis, tarih ve tıp âlimi.
Eser üzerine et-Telḳīḥ li-fehmi ḳāriʾi’ṣ-Ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
SIBT İBNÜ’l-ACEMÎ
Hadis hâfızı, âlim.
Eser üzerine el-Kevs̱erü’l-cârî ilâ riyâżi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
MOLLA GÜRÂNÎ
Osmanlı âlimi ve müftüsü.
Eser üzerine et-Tevşîḥ ʿale’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaḥîḥ başlıklı şerh yazan âlim
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Eser üzerine Tuḥfetü’l-bârî ʿalâ Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ
Şâfiî fakihi.
Eser üzerine Meʿûnetü’l-ḳārî li-Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
MENÛFÎ
Mâlikî fakihi.
Eser üzerine Feyżü’l-bârî fî şerḥi ġarîbi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
ABBÂSÎ, Abdürrahîm
Hadis, tefsir, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Eser üzerine Necâḥu’l-ḳārî li-Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
YÛSUFEFENDİZÂDE
Osmanlı âlimi.
Eser üzerine Zâdü’l-müciddi’s-sârî li-meṭâliʿi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
İBN SÛDE
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
Eser üzerine en-Nûrü’s-sârî min feyżi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
İDVÎ
Mısırlı âlim.
Eser üzerine Feyżü’l-bârî ʿalâ Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı şerh yazan âlim
KEŞMÎRÎ
Hadis, fıkıh ve kelâm âlimi.
Eser üzerine şerh yazan âlim
İBN BATTÂL el-KURTUBÎ
Buhârî şârihi.
Eser üzerine el-Feyżü’l-cârî li-şerḥi Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî başlıklı tamamlanamamış şerh yazan âlim
ACLÛNÎ, İsmâil b. Muhammed
Yaşadığı devrin Şam muhaddisi.
SOFUOĞLU, Mehmet
Tefsir hocası, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ve Ṣaḥîḥ-i Müslim mütercimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER